Home Άρθρα - Συνεντεύξεις "Agrotica 2012": Στον πρωτογενή τομέα η Κεντρική Μακεδονία κέντρο βοοτροφίας και παραγωγής βασικών αγροτικών προϊόντων, μέσα στην κρίση πρέπει να βρει τον τρόπο να ανακάμψει και να τονώσει την οικονομία της περιοχής

"Agrotica 2012": Στον πρωτογενή τομέα η Κεντρική Μακεδονία κέντρο βοοτροφίας και παραγωγής βασικών αγροτικών προϊόντων, μέσα στην κρίση πρέπει να βρει τον τρόπο να ανακάμψει και να τονώσει την οικονομία της περιοχής

E-mail

 Επισημαίνει η Ασ. Ξηροτύρη με την ευκαιρία της 24ης Agrotica 2012, σε μία  συνόψιση των  θέσεων της Παράταξης "ΔΗΜ.Ο.Σ." για τον πρωτογενη τομέα στην ΠΚΜ, προσθέτοντας  ότι τα  προβλήματα του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας  που χαρακτηρίζουν το υπόβαθρό του συνδέονται με: Το ανθρώπινο δυναμικό, το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, την υποβάθμιση των φυσικών πόρων, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, την υποδομή για την παραγωγή, για την  εμπορία και μεταποίηση, την επαγγελματική επιμόρφωση, τη διοικητική και τεχνική στήριξη και τους Συνεταιρισμούς. Έτσι οι δυνατότητες που διαμορφώνονται για τον αγροτικό τομέα έχουν σχέση με την ενίσχυση του ρυθμού βελτίωσης της διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη διαφοροποίηση των παραγωγικών κατευθύνσεων, τη διάδοση σύγχρονων γεωργικών πρακτικών, την Προστασία του περιβάλλοντος και των  φυσικών πόρων, την αναδιάρθρωση της γεωργίας και βέβαια τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων...

 

 
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής :

Οι πέντε Περιφερειακές ενότητες (Νομοί) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τους πιο ανεπτυγμένες γεωργικά στη χώρα και η Περιφέρεια κατέχει την πρώτη θέση, με το ποσοστό της ΑΠΑ φθάνει στο 20% περίπου. Η πρώτη βέβαια θέση σε ένα τομέα που δεν υποστηρίζεται δε λέει τίποτα για την οικονομία της Περιφέρειας και πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους αγρότες και τις περιοχές τους που είναι σε φθίνουσα πορεία. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι γεγονός και συνεχίζεται, όπως και τα εισοδήματα των αγροτών που διαρκώς μειώνονται, σε αντίθεση με τους αγρότες των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών.

Πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους, υψηλές τιμές των εισροών και άλλων προϊόντων που αγοράζουν, τεράστια πίεση από τους μεσάζοντες, τους εμπόρους και τα καρτέλ και το χειρότερο με ένα   συνεταιριστικό και επαγγελματικό κίνημα των αγροτών σε εκφυλισμό και απαξίωση.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον και εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης η Περιφέρεια ως κέντρο παραγωγής βασικών αγροτικών προϊόντων και το κύριο κέντρο παραγωγής βοοτροφίας της χώρας, πρέπει να βρει τον τρόπο να ανακάμψει.

Ως προς το προφίλ της Γεωργίας στη Περιφέρεια η διάρθρωση των κλάδων του τομέα κρίνεται ότι αποτελεί την κυρίαρχη αδυναμία του, η οποία συνίσταται στην επικράτηση των αροτραίων καλλιεργειών, ενώ η δενδροκομία, η αμπελουργία και η λαχανοκομία καλλιεργούνται σε σχετικά περιορισμένες εκτάσεις, αν και υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκές για πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις.

Ως προς τη ζωική παραγωγή η βοοτροφία συγκεντρώθηκε σε μεγάλη έκταση στις πεδινές περιοχές της Περιφέρειας, ενώ υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξής της και στις ορεινές περιοχές και η αιγοπροβατοτροφία εντοπίζεται μεν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές έχει όμως χαμηλές αποδόσεις.

Οι δασικοί πόροι της Περιφέρειας είναι σημαντικοί από άποψη κοινωνικοοικονομική (ξυλοπαραγωγική, οικοτουριστική), από άποψη περιβαλλοντική (υδατοπαραγωγική, αντιδιαβρωτική, αντιπλημμυρική, μειωτική του διοξειδίου του άνθρακα) και οικολογική (βιοποικιλότητα ειδών, οικοτόπων, οικοσυστημάτων, βιοτόπων).

 

Μία γενική αξιολόγηση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που χαρακτηρίζουν το υπόβαθρό του, αλλά και που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα, το περιβάλλον και τα γεωργικά εισοδήματα, τα προβλήματα αυτά συνδέονται με:

Το ανθρώπινο δυναμικό, το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, την υποβάθμιση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, την υποδομή για την παραγωγή, την υποδομή εμπορίας και μεταποίησης, την ενημέρωση και την επαγγελματική επιμόρφωση, τη διοικητική και τεχνική στήριξη και τους Συνεταιρισμούς.

Έτσι οι δυνατότητες που διαμορφώνονται για τον αγροτικό τομέα έχουν σχέση με την ενίσχυση του ρυθμού βελτίωσης της διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη διαφοροποίηση των παραγωγικών κατευθύνσεων, τη διάδοση σύγχρονων γεωργικών πρακτικών, την Προστασία του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, την αναδιάρθρωση της γεωργίας και βέβαια τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Στον τομέα της μεταποίησης κρίνονται αναγκαίες οι παρεμβάσεις που θα αποβλέπουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του πρωτογενή τομέα, όπως: την ενθάρρυνση δημιουργίας μικρών μονάδων μεταποίησης τοπικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών μεταποίησης, τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μονάδων μεταποίησης, τη διαφοροποίηση της λίστας των παραγόμενων προϊόντων κ.λ.π.

Στον τριτογενή τομέα οι αναγκαίες παρεμβάσεις που συνδέονται με τις αναδιαρθρώσεις του πρωτογενή τομέα είναι: Η δημιουργία και η λειτουργία αγροτουριστικών και αγροβιοτεχνικών συνεταιρισμών, που μπορούν να αξιοποιήσουν τα τοπικά προϊόντα, ο αγροτουρισμός, του οποίου η στήριξη πρέπει να επιδιώκεται ως κύριος σκοπός.

Στα πλαίσια αυτά καθίστανται αναγκαία έργα τεχνικής υποδομής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων με τα οποία αναμένεται η αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, η μείωση των απωλειών και η ορθολογική χρήση του νερού, έργα αγροτικής οδοποιίας, έργα διευθέτησης των προβλημάτων που σχετίζονται με τους βοσκότοπους και τα δάση.

Ως προς τις παρεμβάσεις στο Φυσικό Περιβάλλον, τώρα πλέον όλοι αναγνωρίζουν και βέβαια οι ΟΤΑ τη συσχέτιση μεταξύ γεωργίας και περιβαλλοντικής ποιότητας. Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι το αγροτικό τοπίο, το φυσικό περιβάλλον, οι υδάτινοι πόροι, η βιοποικιλότητα και το πολιτισμικό περιβάλλον αποτελούν μια ενότητα που έχει ανάγκη ενιαίας υπεράσπισης και προστασίας.

Ως προς τις παρεμβάσεις στο Πολιτισμικό Περιβάλλον είναι αναγκαία η ανάδειξη πολιτιστικών εν δυνάμει αγροτουριστικών πόρων, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί σε καινοτόμες δράσεις π.χ. ενεργειακά φυτά, παραγωγή βιοκαυσίμων, παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού για τη φυτική παραγωγή και γενετικού υλικού για τη ζωική παραγωγή.