Home
Δελτία Τύπου


Επίσκεψη στην Κατερίνη

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Βουλευτής τους ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη θα βρεθεί σήμερα στην Κατερίνη, σε συνεστίαση που πραγματοποιούν τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης και φίλοι του κόμματος. Πριν από τη συνεστίαση θα συναντηθεί και θα συζητήσει με τοπικούς φορείς ενώ στο τέλος θα δώσει συνέντευξη Τύπου που θα αφορά τις θέσεις της σε σχέση με τα τοπικά προβλήματα καθώς και τις θέσεις του ΣΥΝ σε σχέση με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.
 

Για το έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης (ΥΑΘ)

E-mail Εκτύπωση PDF
Το έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης (ΥΑΘ) είναι πράγματι ένα μεγάλο έργο για την πόλη, αλλά συγχρόνως πολύ ακριβό που στερεί πόρους και υπηρεσίες από μία σειρά άλλων έργων, μείζονος προτεραιότητας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών την ανάπτυξη και την τόνωση του παραγωγικού ιστού της περιοχής με όρους βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής αρμονίας. Το έργο της Υποθαλάσσιας παρουσιάσθηκε ως ένα έργο οραματικού χαρακτήρα, που ήρθε να ενισχύσει το παζλ των μεγάλων εξαγγελιών για το όραμα της «Θεσσαλονίκης Μητρόπολης των Βαλκανίων», σε μία παρατεταμένη περίοδο πλήρους απραξίας των Κυβερ-νήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υλοποιήσουν μία σειρά αναγκαίων έργων και δράσεων για την βιώσιμη λειτουργία, αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και ανάπτυξη του Πο-λεοδομικού Συγκροτήματος και του Νομού γενικότερα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι πολλές και σημαντικότερες θεσπισμένες με τον νόμο για το ΡΣΘ κατευθύνσεις ανάπτυξης και χωροταξικής οργάνωσης της πόλης δεν τηρήθηκαν, ούτε ουσιαστικές παρεμβάσεις τολμήθηκαν, ούτε καν ήπιες ρυθμίσεις επιχειρήθηκαν. Η πόλη πο-λώθηκε στη λογική των μεγάλων έργων . Έτσι, καθώς οι κυκλοφοριακοί φόρτοι αυξάνονταν, οι συνθήκες κυκλοφορίας επιδεινώνονταν σταθερά το έργο της υποθαλάσσιας αρτηρίας προ-βλήθηκε ως αναπόφευκτη λύση. Ταυτότητα του έργου – Διαδικασίες συναίνεσης Παρά το γεγονός ότι η παρουσία του έργου της Υποθαλάσσιας καταγράφεται στα εκάστοτε σχέδια και οράματα, το συγκεκριμένο τμήμα του έργου που προωθείται σήμερα δεν εντάσσε-ται οργανικά σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών-μεταφορών. Δεν συμπληρώνει έτσι σε καμία περίπτωση μαζί με την περιφερειακή οδό ένα δα-κτύλιο ουσιαστικής παράκαμψης της πόλης. Δεν βασίζεται στη «Γενική Μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας για το πολεοδομικό Συγκρότημα και την περιαστική Ζώνη της Θεσσαλονίκης», η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2001. Μελέτη που ενσωματώνει μεν την προκριθείσα χάραξη της ΥΑΘ σε δεύτερη όμως προτεραιότητα σε σχέση με το Μετρό και τους χώρους στάθμευσης και σε αυτή τη μελλοντική προοπτική προτείνει και την επέκτασή της προς Καλα-μαριά (Στ. Καπεταν Γκόνη). Αυτό όμως επιμελώς αποκρύπτεται στην αιτιολογική Έκθεση. Πιο συγκεκριμένα το έργο που τίθεται προς κύρωση σήμερα είναι ένας οδικός άξονας που παρακάμπτει μέρος μόνο του κέντρου της πόλης, αφού διασχίζει υπόγεια και εν μέρει υπο-θαλάσσια το τμήμα από την περιοχή των Δικαστηρίων όπου βυθίζεται για να βγεί και πάλι στην επιφάνεια μετά το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς . Δεν συμπληρώνει έτσι σε καμία περίπτωση μαζί με την περιφερειακή οδό ένα δακτύλιο ουσιαστικής παράκαμψης της πόλης. Αυτό επισημαίνεται και στο ιστορικό της αιτιολογικής έκθεσης (σελ.13), όπου αναφέρεται ότι « …δεν υπήρχαν προβλέψεις για χώρους διοδίων και προσαρμογή με τη δυτική είσοδο της πόλης ούτε συγκεκριμένη λύση προσαρμογής με τις εξόδους και εισόδους της πόλης» . Τελικά οι φορείς της πόλης τι είχαν εγκρίνει χωρίς να το καταλάβουν ; Ενέκριναν ένα τμήμα έργου που δεν περιελάμβανε διόδια και που για να καταστεί λειτουργικό απαιτούσε συμπληρωματικές μελέτες προσαρμογής στο υφιστάμενο και στο προβλεπόμενο να κατα-σκευαστεί λοιπό οδικό δίκτυο, ανατολικά και δυτικά; Όχι βέβαια δεν κατάλαβαν κάτι τέτοιο. Η ενημέρωση και η όποια εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας σταματά από το 2000, όταν ξαφνι-κά το έργο αλλάζει χαρακτήρα και από ένα κλασσικό δημόσιο έργο εντάσσεται στο πρόγραμ-μα των μεγάλων έργων που θα κατασκευασθούν με συμβάσεις παραχώρησης. Κολοβό χα-ρακτηρίστηκε το έργο για τη φάση εκείνη, από τον κ. Υπουργό, και δυστυχώς παρά τις όποιες προσπάθειες κολοβό και προβληματικό, μεταξύ των άλλων, παραμένει και σήμερα. Οι τρο-ποποιήσεις αυτές λόγω και του τρόπου εκτέλεσης του έργου (σύμβαση παραχώρησης) έχουν μάλλον αρνητικά αποτελέσματα για την πολεοδομία και το αστικό περιβάλλον, αφού στοχεύ-ουν αποκλειστικά στην τροφοδότηση της αρτηρίας, στη σύντμηση του κόστους και του χρόνου απόσβεσης των επενδεδημένων ίδιων κεφαλαίων. Έπρεπε και πρέπει , είναι καιρός ακόμη και το ζητούν χιλιάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης με τις υπογραφές και τις κινητοποιήσεις τους και πολλοί ακόμη ίσως , που σήμερα δεν γνωρίζουν καθοριστικά στοιχεία του έργου και του τρόπου λειτουργίας του, λόγω της έλλειψης διαδικασιών που διασφαλίζουν την ενημέρωση και την κοινωνι-κή διαβούλευση, να αναβληθεί για σημαντικό χρόνο η κατασκευή του. Είναι απαραίτη-το να υπάρξει χρόνος ωρίμανσης και συναίνεσης, και για να εκτιμηθούν στο διάστημα αυτό οι συνέπειες από τη λειτουργία του μετρό και όλων των συνοδευτικών έργων και συμπληρωματικών δράσεων που θα αναληφθούν, καθώς και των νέων αναγκών σε με-τακινήσεις που προκαλεί η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και βέβαια να ολοκληρωθούν οι σχετικές για όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις και έργα μελέτες. Προβλήματα στα Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και στη σύμβαση παραχώρησης Το έργο βρίσκεται σε αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. που προσπαθούν να αποτρέψουν την περαιτέρω αύξηση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και επιχειρούν να στρέψουν στη χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και από τη λύση που έχει επιλεγεί είναι πολλά και σημαντικά, όπως : - Η είσπραξη των διοδίων και μάλιστα υποχρεωτικά από δύο τουλάχιστον χειροκίνητες πύλες οδηγούν στην κάλυψη πολύ μεγάλου ζωτικού ενώ θα δημιουργήσει μεγάλες ουρές, καθυστε-ρήσεις στον αστικό ιστό, πρόσθετο κόστος και ατμοσφαιρική ρύπανση. Τελικά το ηλεκτρο-νικό «χαράτσι», είναι πιο λειτουργικό και ρυπαίνει λιγότερο. - Ο κύριος κορμός της αρτηρίας, δυτικά, κατασκευάζεται πάνω στον άξονα της Δυτικής Εισόδου. Έτσι ο κόμβος στα Δικαστήρια και η ύπαρξη διοδίων στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργούν δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην επιφανειακή κυκλοφορία εισόδου στην πόλη μετά την κατάργηση της οδού Κουντουριώτη και μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί η διαμόρφωσή του. - Η διατομή της οδού στην ανατολική είσοδο-έξοδο της ΥΑΘ μετά το Μακεδονία Παλλάς , μαζί με τις επιφανειακές λωρίδες των δύο κατευθύνσεων διπλασιάζουν το σημερινό πλάτος του παραλιακού δρόμου (από 21μ σε 42μ ) σε βάρος του υπάρχοντος πρασίνου και δημιουργούν συνθήκες αποκοπής της πόλης από τη θάλασσα. Η υποθαλάσσια και η μετατροπή της Μ. Α-λεξάνδρου σε «εθνική οδό» θα αποκόψει πλήρως την πόλη από τη θάλασσα, στο θαλάσσιο μέτωπο της νέας παραλίας. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να μελετηθεί η μείωση των επιφανειακών λωρίδων , τουλάχι-στον μία ανά κατεύθυνση. ʼλλωστε στη συνέχεια και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ανθέων και Μ. Κάλλας θα δημιουργούνται αξεπέραστες συνθήκες κορεσμού της κυκλοφορίας. Για τους λόγους αυτούς πρέπει στη φάση σύνταξης της οριστικής μελέτης πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης της ΥΑΘ με κλάδο προς την Καλαμαριά (Κ.Γκόνη), σύμ-φωνα και με την πρόταση της εγκεκριμένης από το ΥΠΕΧΩΔΕ Γενικής Κυκλοφοριακής Μελέ-της και να ληφθούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα. - Θέμα μείζονος προτεραιότητας για την πόλη σύμφωνα με όλου στους φορείς και τους πολί-τες , σύμφωνα με τη Γενική Κυκλοφοριακή μελέτη κ.λ.π. είναι η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης . Το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε κεντρικά την κατασκευή 20 περίπου σταθμών , αλλά μέ-χρι σήμερα έχει κατασκευασθεί μόνον ένας.. Η κατασκευή ενός ακόμη στην αρχή της Ανθέων δεν μπορεί να γίνει λόγω της ΥΑΘ , ενώ είναι γνωστό ότι δύο λωρίδες της παραλιακής λεωφό-ρου είναι δεσμευμένες υπό καθεστως ανοχής από σταθμευμένα αυτοκίνητα, το ίδιο και η Αν-θέων και πολύ περισσότερο η Σοφούλη. - Από τη σύμβαση παραχώρησης φαίνεται ότι ο ρόλος του Δημοσίου είναι σημαντικά υπο-βαθμισμένος, ώστε να διασφαλίσει τουλάχιστον την ορθότητα των οριστικών μελετών και την ποιότητα κατασκευής του έργου, το οποίο είναι ένα δύσκολο και μεγάλων απαιτήσεων ασφά-λειας και ποιότητας έργο. Ο έλεγχος όλων των μελετών και η επίβλεψη του έργου ανατίθεται με όρους επικυριαρχίας , αντίστοιχα στον Ελεγκτή μελέτης και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό που υπέδειξε ο παραχωρησιούχος. - Τελικά το Δημόσιο , όπως φαίνεται από τη σύμβαση παρεμβαίνει μέσα από καθεστώς ανοχής του παραχωρησιούχου και σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις (αρ.20), ενώ όπως ήδη έχω αναφέρει δέχεται απαράδεκτους περιορισμούς για εκτέλεση έργων στο ευρύ-τερο ΠΣΘ (ΑΡ.4.4 , 4.5). Από όλα όσα ανέφερα και το οποία προσπάθησα να τεκμηριώσω όχι με τη στείρα λο-γική του πολέμιου ενός έργου , που ξεκινάει σε μία εγκαταλελειμμένη περιοχή ακόμη και από στοιχειώδη έργα υποδομής, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, όπως συγκράτησης της συρρίκνωσης του παραγωγικού της ιστού και της αποβιομηχάνισης της περιοχή , αλλά από μια διαρκή αγωνία και ενδιαφέρον για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη , για την παραγωγή δημόσιων έργων ενταγμένων σε ένα βιώσιμο δημοκρατικό προγραμματισμό , που θα ενισχύει και ανακουφίζει τη ζωή και την θέση των πολλών. Και δυστυχώς αυτοί οι πολλοί έχουν μεγάλα και σύνθετα προβλήματα, αγγίζουν το όριο της φτώχειας, αναπνέουν τα περισσότερα ανά την Ευρώπη μικροσωματίδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης , κάνουν δύο ώρες να πάνε στη δουλειά τους κύρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εγκαταλείπουν την ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης , όχι βέβαια για να μείνουν στην παλιά παραλία , ή στις αρχές του νοτιοανατολικού τμήματος της πόλης , πάνε κυρίως δυτικά εκεί όπου το έργο της ΥΑΘ αντί να τους προσφέρει τους δυσκο-λεύει ακόμη περισσότερο την κίνησή τους στην πόλη. Και το κυριότερο το έργο αυτό στερεί υπηρεσίες και πόρους του Δημοσίου για μία σειρά άλλων έργων και δράσεων, μείζονος προ-τεραιότητας για την ποιότητα της ζωής τους και της απασχόλησης. Το έργο της ΥΑΘ δεν έχει το πνεύμα και τα στοιχεία εκείνα που να οδηγεί σε σύ-γκλιση των συμφερόντων της πόλης και των κατοίκων της, δεν υπάρχει ομοφωνία και στις απόψεις και κοινά κίνητρα . Με τον τρόπο δε που γίνεται , σύμβαση παραχώρησης , διόδια επί 30 χρόνια ιδιωτικό έργο και τα σημαντικά αρνητικά τεχνικά χαρακτηριστικά, το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει είναι να αναβληθεί επί μακρόν .
 

Για την πρόταση δυσπιστίας του ΠΑΣΟ κατά της Κυβέρνησης

E-mail Εκτύπωση PDF
Η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη στην ομιλία της για την πρόταση δυσπιστίας μεταξύ των άλλων τόνισε: Η πρόταση δυσπιστίας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και κυρίως η αποχώρηση από την αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος σημαίνει ότι το Εκπαιδευτικό Κίνημα, οι εργαζόμενοι, οι κοινωνικοί φορείς έσπασαν τη δικομματική συναίνεση να περάσει με 180 ψήφους η αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ, έστω και από πλευράς τακτικής, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να διακηρύσσει ότι η Κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τη χώρα και συγχρόνως να συμπλέει μαζί της σε ένα κορυφαίο ζήτημα, όπως το άρθρο 16 και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που η προστασία του αποτελεί την κορυφή των κινητοποιήσεων της νέας γενιάς. Φοβάμαι όμως, και αυτό φάνηκε και από την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι πρόκειται για έναν πολιτικό ελιγμό και όχι για μία αλλαγή πολιτικής στο άρθρο 16 και ότι η δικομματική συναίνεση για μια μετεκλογική ρύθμιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παραμένει. Για τον ΣΥΡΙΖΑ η υπεράσπιση του άρθρου 16, όπως και του άρθρου 24 αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα των επόμενων εκλογών. Η απόφαση της ΝΔ να κινήσει τη διαδικασία μιας νέας αναθεώρησης του Συντάγματος πριν ακόμη ολοκληρωθεί η προηγούμενη αποτελεί στοιχείο επικοινωνιακής πολιτικής και αποπροσανατολισμού από τα μεγάλα προβλήματα, που επιδεινώνει αντί να τα επιλύει η πολιτική της Κυβέρνησης . Το άρθρο 16 εάν προβλέψει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών, ή άλλων κέντρων θα λύσει τα διαρθρωτικά και υποχρηματοδότησης προβλήματα της παιδείας; Το άρθρο 24 αν αναθεωρηθεί θα λύσει ή τελικά θα διογκώσει τα χρόνια προβλήματα της άναρχης οικιστικής ανάπτυξης, της μη διαφύλαξης του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας, της έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού, με όρους περιβαλλοντικής αρμονίας ; Το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση δυσπιστίας ζητάει εκλογές, γιατί οι πολιτικές της Κυβέρνησης και ο τρόπος λειτουργίας της είναι επικίνδυνα για τη χώρα. Δεν έχει όμως καταθέσει τις δικές του προτάσεις για τις πολιτικές που θα ακολουθήσει, ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί και από την δική του διακυβέρνησή , στην παιδεία, στην διαχείριση των δημόσιων αγαθών, στους κοινωνικούς δείκτες, στην ελληνική γεωργία και ύπαιθρο. Εμείς στα πλαίσια μιας σταθερής, προγραμματικής αντιπολίτευσης θα υπερψηφίσουμε την πρόταση δυσπιστίας, ακριβώς γιατί η Κυβέρνηση της Ν.Δ. με σημαία τις «μεταρρυθμίσεις» έχει απορυθμίσει τον δικό της κυβερνητικό ιστό, όπως και τον παραγωγικό της χώρας και αδυνατεί να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για μια ανάπτυξη που θα συμβάλει στην απασχόληση, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής , στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Το μόνο που επιτυγχάνει είναι το ευνοϊκό περιβάλλον για τους λίγους και ισχυρούς και μία διαχείριση που τους υπηρετεί, έστω και αν ο κ. Αλογοσκούφης παραδέχθηκε ότι τον κίνδυνο της φτώχειας, που καλύπτει το 23% του πληθυσμού, αλλά μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού 2007 ! Δεν αρκούν όμως οι προτάσεις δυσπιστίας, αλλά η ανατροπή των πολιτικών που συσσωρεύουν τα μεγάλα προβλήματα στους τομείς κοινωνικής ευθύνης και διαχείρισης δημόσιων αγαθών.
 

Διαφαινόμενο λουκέτο και στη ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ

E-mail Εκτύπωση PDF
«Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε μόνο τους νόμους που ευνοούν τους ισχυρούς και να οδηγούμε τους 55 εργαζόμενους στην ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στην ανεργία» Σε επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη σχετικά με το διαφαινόμενο λουκέτο και στη ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, τόνισε: Η πολιτεία, οι Κυβερνήσεις κατά κύριο λόγο είναι για να προστατεύουν τους εργαζόμενους, αυτούς που πλήττονται. Από το 1999 η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ άλλαξε ιδιοκτήτη και από 1.000 εργαζόμενους που είχε περιορίσθηκε στους 360 και σήμερα μόλις σε 55. Είναι γνωστό ότι η διοίκηση της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ αποφάσισε την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Βουλγαρία με σκοπό αγοραπωλησίες ακινήτων, κατασκευές και ανάπτυξη αστικών οικοδομών και οικισμών. Μια παραδοσιακή βιομηχανία ξύλου μετατρέπεται τώρα σε εταιρία Real Estate. Το 2000, η τότε διοίκηση είχε υποσχεθεί επένδυση 60 εκατ. ευρώ για μια καινούργια μονάδα ινοσανίδων για να καλύψει την εσωτερική αλλά και μέρος της διεθνούς αγοράς, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Υπήρξαν 2 επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα από το Δημόσιο το 2001, τα οποία πήγαν χαμένα. Είναι άδικο λοιπόν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κακή διαχείριση της εταιρίας με κυβερνητική ανοχή τότε και σήμερα. Το λουκέτο στη ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ θα είναι ένα ακόμη πλήγμα για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες μαστίζεται από την αποβιομηχάνιση. Η βουλευτής ζήτησε από τον Υπουργό να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι με την απασχόλησή τους σε νέες θέσεις εργασίας.
 

Επίσκεψη στο μπλόκο των αγροτών στην εθνική οδό Μουδανιών - Θεσσαλονίκης

E-mail Εκτύπωση PDF
Σήμερα η Βουλευτής τους ΣΥ.ΡΙΖ.Α Ασημίνα Ξηροτύρη- Αικατερινάρη επισκέπτεται ξανά τα μπλόκα των αγροτών στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών για να συζητήσει μαζί τους τις εξελίξεις στα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την επιβολή των προστίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των αγροτών. Υπενθυμίζουμε ότι η Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κατέβαλε κάθε προσπάθεια να στηρίξει το θέμα των αγροτών στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στη βουλή και η οποία συζητήθηκε την Παρασκευή. Στη συγκεκριμένη συζήτηση ο κ. Υπουργός επέμεινε ανάλγητα στις προηγούμενες θέσεις του, ότι δηλαδή τα πρόστιμα πρέπει να πληρωθούν ενώ δεν έδωσε καμία απάντηση στις πιεστικές ερωτήσεις της βουλευτού σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για την οριστική επίλυση του ζητήματος, όπως την άμεση έκδοση αναθεωρημένης κοινής Υπουργικής απόφασης που θα καλύπτει τις αυξημένες και σε αρδευόμενη έκταση και σε ποσότητα, ανάγκες των αγροτών, την προώθηση νέων γεωτρήσεων και αρδευτικών έργων με βάση στοιχεία και μελέτες του ΙΓΜΕ. Όπως την Παρασκευή στη Βουλή, έτσι και σήμερα στη συζήτησή της με τους αγρότες συμπαρίσταται στο βασικό τους αίτημα για άμεση άρση των περιοριστικών μέτρων, την επανασύνδεση με το δίκτυο του ρεύματος, την καταγραφή της κατανάλωσης με το αγροτικό τιμολόγιο και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος. Εξάλλου, επειδή δεν υπάρχει καμιά κινητικότητα απ’ τα συναρμόδια υπουργεία για την επίλυση του ζητήματος, η Βουλευτής δεσμεύτηκε να επιδιώξει, σε συνεργασία με τους τοπικούς βουλευτές όλων των παρατάξεων, κοινή συνάντηση των συναρμόδιων υπουργείων ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα.
 
Περισσότερα Άρθρα...


Σελίδα 1 από 16
facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo