Home Δελτία Τύπου Η χώρα μας έχει επιλέξει δυστυχώς τον πιο ακραίο και εν πολλοίς επικίνδυνο δρόμο για την κρίσιμη και θεμελιακή υποδομή της ενέργειας

Η χώρα μας έχει επιλέξει δυστυχώς τον πιο ακραίο και εν πολλοίς επικίνδυνο δρόμο για την κρίσιμη και θεμελιακή υποδομή της ενέργειας

E-mail Εκτύπωση PDF
Η Ε.Ε. με την επιμονή να δημιουργήσει απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, χωρίς να έχει επεξεργαστεί και εφαρμόσει μια κοινή ενεργειακή πολιτική, κατάφερε να βάλει το κάρο μπροστά από τα άλογα. Το μόνο που έχει επιτύχει είναι η εσπευσμένη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, χωρίς να έχουν βελτιωθεί ο επιδιωκόμενος ανταγωνισμός και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Έτσι, πέρα από τα με πολύ εύκολο τρόπο διαφημιζόμενα οφέλη της ελεύθερης αγοράς, εμφανίστηκαν ελλείψεις και αδυναμίες στη λειτουργία της αγοράς, ανισότιμοι όροι στην παραγωγή και τη διανομή, ενίσχυση των κινδύνων για δημιουργία δεσπόζουσας θέσης και επιθετικής συμπεριφοράς στην αγορά. Επιπλέον, εμφανίστηκαν διακρίσεις και αυξήσεις στα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής μέσω της παροχής πρόσβασης στα δίκτυα, μειωμένη προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς και κίνδυνοι στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην επάρκεια των ενεργειακών συστημάτων. Ιδιαίτερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εμφανίστηκαν σοβαρά εμπόδια στην εναρμόνιση των ολοκληρωμένων δημόσιων επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούσαν τον κορμό των ηλεκτρενεργειακών συστημάτων των περισσότερων κρατών - μελών. Για αυτούς τους λόγους, στην πρόσφατη οδηγία 2003/54/ΕΚ κρίθηκαν σημαντικές συμπληρώσεις με κατεύθυνση την παροχή υπηρεσιών επιπέδου δημόσιων επιχειρήσεων, την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και την προστασία των μικρών και ευάλωτων καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των ιδιωτών προμηθευτών και παραγωγών. Οι οδηγίες που έχει εκδώσει επιτρέπουν στα κράτη - μέλη να προχωρήσουν είτε σε αποτελεσματικές ρυθμίσεις είτε σε ακραίες νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις. Η χώρα μας έχει επιλέξει δυστυχώς τον πιο ακραίο και εν πολλοίς επικίνδυνο δρόμο για την κρίσιμη και θεμελιακή υποδομή της ενέργειας. Έχουν περάσει πέντε χρόνια από την έναρξη του εγχειρήματος εναρμόνισης της χώρας μας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, έχουν θεσπιστεί σωρεία νομοθετημάτων και έπονται ακόμα και άλλα και η προσαρμογή είναι στο μηδέν, με σημαντικά πλέον προβλήματα στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Η πολιτική της Κυβέρνησης λοιπόν, καταργεί στην ουσία κάθε έννοια μακροχρόνιου προγραμματισμού, μεθοδεύει το διαμελισμό της ΔΕΗ, και προκαλεί συνθήκες μειωμένης επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος, για να δεήσουν οι ιδιώτες επιχειρηματίες να επενδύσουν με κίνητρα και επί πλέον διασφαλίσεις (υψηλή και άνετη δανειοδότηση, αυξήσεις τιμολογίων), συνθήκες που θα προκύψουν από την πλήρη αποδιάρθρωση της ΔΕΗ. Με άλλα λόγια, την απορύθμιση και τη συρρίκνωση μιας ενιαίας, δημόσιας, καθετοποιημένης και οργανωμένης επιχείρησης ενέργειας όπως είναι η ΔΕΗ, που σήκωσε μέχρι σήμερα, παρά τις αδυναμίες της και τις δουλείες που της επέβαλαν, το βάρος τιμολογιακών ρυθμίσεων ανεκτών για το κοινωνικό σύνολο, με φτηνό ρεύμα για τους ευάλωτους καταναλωτές (νοικοκυριά, αγρότες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές). Οι ρυθμίσεις αυτές κοινωνικού οφέλους που ισχύουν μέχρι σήμερα, συντηρούν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τα ισχύοντα στις άλλες χώρες της Ε.Ε, είναι δε περίπου βέβαιο ότι θα εξανεμισθούν στο νέο ιδιωτικοποιημένο και απελευθερωμένο ενεργειακό τοπίο. Συγκεκριμένα το ν/σχ: - Αποσπάει την διαχείριση του δικτύου της Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τον διαμελισμό της και αποδιαρθρώνει πλήρως το οργανωτικό της σύστημα. - Εξακολουθεί να την αποκλείει από το διαγωνισμό για την κατασκευή των νέων μονάδων παραγωγής 900 MW, παρά την επενδυτική άπνοια των ιδιωτών και παρά τις δυνατότητες έως και απαιτήσεις του άρθρου 7 της νέας οδηγίας για διαγωνισμούς, χάριν της ασφάλειας του εφοδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, όπου καμία επιχείρηση της χώρας δεν επιτρέπεται να αποκλειστεί. - Παρατείνει τις άδειες των φερόμενων ως παραγωγών ιδιωτών μέχρι το 2009, που με την απουσία επενδύσεων και τους εκβιασμούς τους, συνετέλεσαν στο μεγάλο έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. - Καθιερώνει το θεσμό των προμηθευτών και μεταπρατών αποδυναμώνοντας, ακόμη περισσότερο τη ΔΕΗ στον εμπορικό τομέα.. - Εγκαταλείπει εμμέσως την μελέτη και νομοθέτηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και αποσιωπά την αποτίμηση και την απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τη ΔΕΗ που θα συνεχιστούν από την ίδια και στο νέο περιβάλλον.