Home Δελτία Τύπου Κατάθεση Ερώτησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη χρηματοδότησή τους και μέσα από το Γ΄ Κ.Π.Σ.

Κατάθεση Ερώτησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη χρηματοδότησή τους και μέσα από το Γ΄ Κ.Π.Σ.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη χρηματοδότησή τους και μέσα από το Γ΄ Κ.Π.Σ. κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Ασημίνα Ξηροτύρη. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής: «Είναι γνωστό ότι από το σύνολο του Γ΄ Κ.Π.Σ. μόνο το 3,7% απευθύνεται αμιγώς σε δράσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.). Αυτό «μεταφράζεται» σε ένα ποσό περί τα 660 δις δρχ. για έξι χρόνια, δηλαδή 110 δις δρχ. το χρόνο. Συνεπώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., από το Γ΄ Κ.Π.Σ. αναλογούν σε κάθε μία Μ.Μ.Ε. κατ΄ έτος για ανάπτυξη μόνον 15.714 δρχ.!! Αυτό, όταν οι Μ.Μ.Ε. είναι περιφερειακά κατανεμημένες, απασχολούν το 74% του εργατικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, παράγουν περί το 30% έως 40% του ΑΕΠ και δημιουργούν τις 7 στις 10 νέες θέσεις εργασίας. Συνεπώς, τα κονδύλια που διατίθενται από το Γ΄Κ.Π.Σ. για αυτές βρίσκονται σε πλήρη δυσαρμονία με τον κοινωνικο-οικονομικό ρόλο που παίζουν. Σε ό,τι αφορά μάλιστα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), υπάρχει το πρόβλημα του μικρού ύψους των διατεθειμένων κονδυλίων δημόσιας χρηματοδότησης για τη μεταποίηση, ύψους μόλις 144 εκατ. Ευρώ. Με βάση τα δεδομένα των Π.Ε.Π., υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν μέσω αυτών περί τις 3.500 Μ.Μ.Ε., οι οποίες αποτελούν μόλις το 2,3% των βιοτεχνιών της χώρας ή το 0,5% του συνόλου των Μ.Μ.Ε. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη αποκλείονται από τα νέα Π.Ε.Π., παρά το ότι πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος, σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα εγγυοδοσίας και ενίσχυσης των μικρομεσαίων μονάδων, τα οποία ανατέθηκαν στις τράπεζες για να τα διαχειριστούν. Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., με τη θέσπιση ελάχιστων όρων απασχόλησης 8 ατόμων και τζίρου 200.000 Ευρώ, ως προϋπόθεση συμμετοχής στα Π.Ε.Π. μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στις περιοχές αυτές, αποκλείονται εξ ορισμού 63.000 σε σύνολο 70.000 μεταποιητικών επιχειρήσεων. Αυτές που μένουν να χρηματοδοτηθούν είναι κατά βάση μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως ΑΕ, που θα αξιοποιήσουν τους πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ. Επιπλέον, τα ανώτατα όρια τζίρου που ορίζονται στα 4.000.000 Ευρώ κυρίως ευνοούν τη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται, ότι ανάλογο γεγονός συνέβηκε και στα αντίστοιχα Π.Ε.Π. του Β΄ Κ.Π.Σ., αφού οι ΑΕ και οι ΕΠΕ αποτελούσαν το 68% των επιχειρήσεων που έτυχαν χρηματοδότησης. Οι επιλεκτικοί λοιπόν όροι χρηματοδότησης, πρακτικά ενισχύουν τις ισχυρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη αποκτήσει συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έτσι, το χάσμα της ανταγωνιστικότητας διευρύνεται εντός των Μ.Μ.Ε. με τη συμβολή του κράτους. Σημειωτέον μάλιστα, ότι την οδηγία της Ε.Ε. (de minimum) για τη μη χρηματοδότηση μιας Μ.Μ.Ε. από τα Κοινοτικά Προγράμματα με ποσό μεγαλύτερο των 100.000 Ευρώ την εκάστοτε τελευταία τριετία, που περιορίζει την ευνοϊκή μεταχείριση μεταξύ των Μ.Μ.Ε. και συνεπώς τον αθέμιτο ανταγωνισμό, δεν την εφαρμόζει η Ελλάδα. Επιπλέον, τα προγράμματα συνεργασίας των Μ.Μ.E. (Glasters) που προβλέπονταν ακόμη από το Β΄ Κ.Π.Σ., δεν αξιοποιήθηκαν από τις Μ.Μ.Ε. της χώρας μας, επειδή το νομικό πλαίσιο που υπάρχει δεν είναι εναρμονισμένο προς το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, που προβλέπει ευνοϊκότερους όρους για τις κοινοπραξίες και τους συνεταιρισμούς των Μ.Μ.Ε., με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά ποσά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κυρίως από τις μικρές επιχειρήσεις. Τέλος να σημειωθεί ότι η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. τάσσεται υπέρ μέτρων που ωφελούν το σύνολο των Μ.Μ.Ε. και όχι επιλεκτικών επιδοτήσεων. Τέτοια μέτρα είναι η ουσιαστική ενίσχυση των συνεταιρισμών, η ανάπτυξη κλαδικών και περιφερειακών πολιτικών, τα έργα υποδομής όπως ΒΙΟ.ΠΑ., η ενίσχυση του ΕΟΜΜΕΧ κ.ά. Μετά από αυτά, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί: 1. προτίθενται να προχωρήσουν στη σύνταξη ενός συνολικού σχεδίου ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε. στη χώρα μας, ώστε να αρθούν οι ανισότητες ανάμεσα στις Μ.Μ.Ε. και να είναι δυνατή η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων (π.χ. Glasters) και από τις μικρές επιχειρήσεις, δεδομένης μάλιστα της σημασίας τους στην ανάπτυξη της οικονομίας κυρίως στην περιφέρεια, και της συμβολής τους στην αύξηση της απασχόλησης; 2. πότε προβλέπεται να εφαρμοστεί ο θεσμός του εμπορικού μητρώου, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η λήψη μέτρων υπέρ των Μ.Μ.Ε.; 3. προβλέπεται να εφαρμόσουν, και πώς, ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των επιδοτήσεων και παρακολούθησης των Μ.Μ.Ε., ώστε να εφαρμοστεί η οδηγία του de minimum;»