Home Δελτία Τύπου Πως ιδιωτικοποιείται η δημόσια περιουσία

Πως ιδιωτικοποιείται η δημόσια περιουσία

E-mail Εκτύπωση PDF
Νέους, πλέον «εκσυγχρονιστικούς» τρόπους έχει ανακαλύψει η Κυβέρνηση για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο ν/σ υπό τον τίτλο «Τουριστική Εκπαίδευση και άλλες ρυθμίσεις» η Ανώνυμη Εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» ανέλαβε … να αξιοποιήσει την περιουσία του ΕΟΤ. Ξεκίνησε με μετοχικό κεφάλαιο που ανήκε εξολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, πέρασε στο δικαίωμα μεταβίβασης μέχρι του 49% του κεφαλαίου του με τον ν.2837/2000 και στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο προωθείται η μεταβίβαση μέχρι και του 66%! Επειδή πρόκειται για ένα έμμεσο τρόπο νομοθετικά κατοχυρωμένης μεταβίβασης σε ιδιώτες ενός ζωτικού τμήματος του εθνικού φυσικού κεφαλαίου της χώρας, μετατρέποντας τη δημόσια κτήση και περιουσία του ελληνικού λαού σε εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο, οι βουλευτές του Συνασπισμού Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη και Παναγιώτης Λαφαζάνης κατέθεσαν τροπολογία, ενημερώνοντας παράλληλα τους συναδέλφους τους βουλευτές των άλλων κομμάτων και ζητώντας την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να μην περάσει στην Ολομέλεια της Βουλής η επικίνδυνη και αντισυνταγματική αυτή ρύθμιση. Το πλήρες περιεχόμενο της τροπολογίας αυτής έχει ως εξής: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Με το άρθρο 9 του ν. 2837/2000 η Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας ΕΟΤ μετονομάσθηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.». Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο, με τη δυνατότητα όμως μεταβίβασης μέχρι το 49% του κεφαλαίου αυτής. Με τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 39 του νομοσχεδίου προβλέπεται «σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία όχι κατώτερη του 34% του μετοχικού κεφαλαίου». Δηλαδή, με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης σε ιδιώτες (ημεδαπούς και αλλοδαπούς) του 66% Δημοσίας κτήσης που αφορά σε ζωτικό τμήμα του εθνικού φυσικού (περιβαλλοντικού) κεφαλαίου της χώρας. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή των αρχών που διέπουν την Δημόσια Κτήση στην χώρα μας με το ισχύον καθεστώς Κράτους Δικαίου. Είναι δεδομένο ότι η Δημόσια Κτήση και Περιουσία είναι ουσιώδη στοιχεία της Κυριαρχίας και της Επικρατείας, δηλαδή των θεμελιωδών συστατικών της ίδιας της έννοιας του Κράτους. Επομένως, η επιχειρούμενη ανατροπή στο σύστημα Δημόσιας Κτήσης απειλεί, όχι απλώς το περιβάλλον της χώρας και την πορεία προς την βιώσιμη ανάπτυξή της, αλλά και τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και εθνικής ασφάλειας. Είναι γνωστό άλλωστε το σημαντικό μέγεθος εύρος και η ποικιλία του εθνικού πλούτου που αντιστοιχεί στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑ. Καθίσταται έτσι προφανές ότι με τη ρύθμιση αυτή δεν μεταβιβάζεται απλώς η διαχείριση της δημόσιας αυτής περιουσίας, δηλαδή η εκμετάλλευση αυτών, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο ή τον ΕΟΤ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά μεταβιβάζονται αυτά ταύτα τα δημόσια πράγματα, δηλαδή τα βουνά, οι ακτές, τα λιμάνια, ιαματικές πηγές, τα σπήλαια κλπ. ως τμήματα της Ελληνικής Επικρατείας, τα οποία μέχρι σήμερα ήσαν αναπαλλοτρίωτα, ακριβώς διότι ήσαν Δημόσια Κτήση και Περιουσία. Η Δημόσια Κτήση δεν είναι δικαίωμα κυριότητας και η ουσία της εκφράζεται με τη διάταξη του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα, που ταυτίζει τη δημόσια κτήση με τα εκτός συναλλαγής πράγματα. Κατά το περιεχόμενό της η διάταξη αυτή έχει θεμελιώδη σημασία διότι διευκρινίζει τη λειτουργία και το νομικό καθεστώς της δημόσιας κτήσεως και έτσι αποκαλύπτει τον σύνδεσμό της με τις θεμελιώδεις έννοιες της κυριαρχίας, δημόσιας εξουσίας και επικράτειας. Λογικό δηλαδή προαπαιτούμενο των εννοιών αυτών είναι η θέση εκτός συναλλαγών του τμήματος εκείνου της επικράτειας που είναι απαραίτητο για να εκπληρωθούν οι δημόσιοι σκοποί του κράτους. Η συγκεκριμένη λοιπόν ρύθμιση που μετατρέπει τη Δημόσια Κτήση σε εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο είναι αντισυνταγματική και πρέπει να απαλειφθεί από το Νομοσχέδιο, έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω αρχές αφού μετοχοποιεί τη Δημόσια Κτήση, την οποία, καίτοι εκτός συναλλαγής, εισάγει στις συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ʼΡΘΡΟ 39 Απαλείφονται οι διατάξεις των Παραγράφων 4, 5, 6, 10 και 11, του άρθρου αυτού. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2003 Οι προτείνοντες βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη Παναγιώτης Λαφαζάνης