Home Δελτία Τύπου Συνέχιση λειτουργίας λατομείων σε προστατευόμενες, για το οικολογικό τους ενδιαφέρον, περιοχές στην παραλιακή ζώνη της Β.Δ. Πελοποννήσου.

Συνέχιση λειτουργίας λατομείων σε προστατευόμενες, για το οικολογικό τους ενδιαφέρον, περιοχές στην παραλιακή ζώνη της Β.Δ. Πελοποννήσου.

E-mail Εκτύπωση PDF
Μείζον θέμα αποτελεί για την περιοχή της Αχαΐας η συνέχιση λειτουργίας λατομείων σε προστατευόμενες, για το οικολογικό τους ενδιαφέρον, περιοχές στην παραλιακή ζώνη της Β.Δ. Πελοποννήσου, στους βιοτόπους του Δάσους Στροφιλιάς και της λιμνοθάλασσας Κατυχίου. Για το θέμα αυτό ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του Συνασπισμού Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη και Γιώργος Αμπατζόγλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων. Το πλήρες κείμενο της ερώτηση έχει ως εξής: I. Το σύμπλεγμα των βιοτόπων της ευρύτερης περιοχής του Δάσους Στροφιλιάς – Λ/Θ Κατυχίου, που καταλαμβάνει την παραλιακή ζώνη της Β.Δ. Πελοποννήσου σε μήκος 18 περίπου χλμ και εκτείνεται σε τμήματα των νομών Αχαΐας και Ηλείας, έχει ενταχθεί στο προστατευτικό καθεστώς της Διεθνούς Συνθήκης Ramsar, ως προστατευόμενος υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας. Η ίδια ως άνω περιοχή προστατεύεται και από τις κοινοτικές οδηγίες 79/409/ΕΟΚ (άρθρο 8 παρ.2), ως περιοχή ειδικής προστασίας για υπό εξαφάνιση, είδη ορνιθοπανίδας (υπ’ αριθμ. 414985/1985 ΚΥΑ). Επί πλέον, η ίδια περιοχή αποτελεί μοναδικό, στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο φυσικό τοπίο, που συνιστά οικότοπο, που έχει ενταχθεί κατόπιν πρότασης του Ελληνικού Κράτους, στο συνεκτικό Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών «NATURA 2000» (καταχώρηση με α/α 128 και κωδ. GR 2320001 και με στοιχεία «LIMNOTHALASSA KALOGRIAS DASOS STROFILIAS KAI ELOS LAMIA (SPA)» στο σχετικό κατάλογο της Ε.Ε. και για το λόγο αυτό προστατεύεται και από την κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΟΚ. II. Στο Β.Α. άκρο του Υ/Β υπάρχει, σαν κρίσιμο δομικό στοιχείο του, ο λοφώδης σχηματισμός των «Μαύρων Βουνών». Ο σχηματισμός αυτός έχει προταθεί προς ένταξη στην Α’ Ζώνη (απόλυτης) προστασίας στο υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα, αφού έχει καταστεί επιστημονικά και οικολογικά αναμφισβήτητο ότι αφενός μεν συμβάλουν στην υδρολογική ισορροπία του Υ/Β, διότι τον τροφοδοτούν με γλυκό νερό και αφετέρου φιλοξενούν σπάνια ενδημικά είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας. Στα «Μαύρα Βουνά» καταγράφηκαν 100 περίπου είδη πουλιών, από τα οποία τα 27 προστατεύονται από τις προαναφερόμενες κοινοτικές οδηγίες. Σύμφωνα με τις ολοκληρωμένες μελέτες διαχείρισης που έχουν εκπονηθεί για την ευρύτερη περιοχή, η παρουσία των πιο πάνω λόφων, κοντά στον υγρότοπο, αποτελεί ένα σπάνιο συνδυασμό και συγκυρία που έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη οικολογική σημασία του, όσον αφορά τις ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους του. III. Στις Β.Α. πλαγιές του προαναφερόμενου λοφώδους συμπλέγματος των «Μαύρων Βουνών», λειτουργούν συνεχώς από το 1964 λατομεία αδρανών υλικών, το δε 1991, με απόφαση του τότε Νομάρχη οριοθετήθηκε επίσημη λατομική ζώνη, έκτασης 1.300 στρεμμάτων !!! ανάντι της πλαγιάς των βουνών. Ο χώρος της λατομικής ζώνης βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον επίσης σπουδαίο υγρότοπο της λ/θ της Καλογριάς ή Ιχθυοτροφείο του Πάπα και με τον αρχαιολογικό χώρο του Τείχους των Δυμαίων. Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων αλλά και καθένα από μόνο του συνιστά απόλυτα απαγορευτικό παράγοντα για τη λειτουργία τόσο οχλούσας δραστηριότητας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο στους κατοίκους του παρακείμενου οικισμού του Αράξου όσο και στο σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων του νομού και όχι μόνο. Οι δραστηριότητες από τη λειτουργία των λατομείων έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στα παρακείμενα στοιχεία του Υ/Β (Μαύρα Βουνά, λ/θ Καλογριά) και έχουν καταστήσει αφόρητες τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του Δημοτικού Διαμερίσματος Αράξου. Οι συνεχείς εκρήξεις σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τόπους ενδιαιτήματος σπάνιων πουλιών αλλά και κατοικημένη περιοχή και η πρόκληση, απ’ αυτές σύννεφων σκόνης, η διακίνηση των αδρανών υλικών με μεγάλα και μάλιστα ακάλυπτα φορτηγά, μέσα από τους δρόμους του οικισμού, συνιστούν «εγκληματική» δραστηριότητα, η οποία απαγορεύεται απόλυτα από το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. IV. Η ανάγκη της άμεσης και επιτακτικής διακοπής των λατομικών δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη περιοχή, ως απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη δραστηριότητα, έχει προταθεί από όλους τους κατά καιρούς μελετητές, επιστημονικούς φορείς και οικολογικές οργανώσεις (Πανεπιστήμιο Πατρών, Ε.Κ.Β.Υ., Ορνιθολογική Εταιρία, W.W.F. κλπ) έχει δε προταθεί και έχει περιληφθεί στο κείμενο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (άρθρο 21 Ν. 1650/86), σύμφωνα με την οποία προτείνεται η κατ’ ανάγκη συμβιβαστική συνέχιση της λειτουργίας τους μέχρι το έτος 2005. Η πρόταση των μελετητών περιλήφθηκε στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, υιοθετήθηκε δε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο και το συμβούλιο του, κατά τόπο αρμόδιου, Δήμου Λαρίσσου. Επίσης, από το 1996 έχει υπογραφεί και είναι ανεκτέλεστη απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Μικρούτσικου για την ΑΜΕΣΗ διακοπή λειτουργίας των λατομείων, λόγω γειτνίασής τους με τον αρχαιολογικό χώρο του Τείχους Λυμαίων. V. Ενώ όμως όπως προαναφέρθηκε, η συνέχιση λειτουργίας των λατομικών δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη περιοχή, συνιστά ευθεία παράβαση των διεθνών συνθηκών, του Ευρωπαϊκού Δικαίου αλλά και του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου (Διεθνείς Συνθήκες Ramsar και Βιοποικιλότητας, Οδηγίες της ΕΟΚ 79/409, 92/43 και Ν. 1650/86), πληροφορούμαστε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, σκέπτονται σοβαρά την παράταση λειτουργίας της λατομικής περιοχής των «Μαύρων Βουνών» μέχρι το 2014!!! Κατόπιν όλων των προαναφερομένων, Ερωτάται ο κ. Υπουργός, 1 Κατά πόσον είναι στις προθέσεις του να περιληφθεί στο σχετικό Π.Δ. διάταξη για παράταση λειτουργίας της λατομικής ζώνης των «Μαύρων Βουνών» του Υ/Β Κατυχίου – Στροφιλιάς μέχρι το 2014 και αν ναι, με ποια επιστημονικά και οικολογικά δεδομένα, παραβλέπει τις απόλυτα, περί του αντιθέτου, τεκμηριωμένες απόψεις των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίων φορέων. 2 Συνάδει με όλο το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των υγροβιότοπων διεθνούς σημασίας η λειτουργία της συγκεκριμένης λατομικής περιοχής σε επαφή με Α’ Ζώνη (απόλυτης) Προστασίας αυτών των περιοχών. 3 Γιατί δεν υλοποιείται άμεσα η σχετική απόφαση του τέως Υπουργού Πολιτισμού κ. Μικρούτσικου για απομάκρυνση της λατομικής περιοχής η οποία εκκρεμεί από το 1996.»