Τοξικές ουσίες στο περιβάλλον

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2002 02:00 Επερωτήσεις
Εκτύπωση
1) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2) Υγείας - Πρόνοιας Με έκδηλη ανησυχία ο λαός πληροφορείται συνεχώς τους άμεσους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσία τοξικών και επικινδύνων ουσιών στο περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές έχουν ρυπάνει επικίνδυνα το περιβάλλον και πολλές από αυτές έχουν εισέλθει στην τροφική αλυσίδα με εκτιμώμενες σοβαρές συνέπειες στην υγεία των πολιτών. Οι στόχοι του Εθνικού σχεδιασμού, όπως περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση 113944 (ΦΕΚ 1016/ΤΒ/1997) και συμπληρώθηκαν και εξειδικεύτηκαν με την Υπουργική Απόφαση 14312 (ΦΕΚ 743/ΤΒ/2000) παραμένουν κενό γράμμα. Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό, τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα ανέρχονται σε 286.856 τόνους το χρόνο, για το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δεν χρησιμοποιείται κάποια ασφαλής μέθοδος διαχείρισης. Τυπικά μεν το 76%, δηλαδή 220.000 τόνοι, αποθηκεύονται προσωρινά κάθε χρόνο, αλλά ουσιαστικά διατίθενται παράνομα και ρυπαίνουν το περιβάλλον. Μετά από μια πενταετία εξαγγελιών δεν δημιουργήθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ τα 2 κέντρα διαχείρισης και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, ενώ οι στόχοι του εθνικού σχεδιασμού για τα ελαστικά, τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, τα πολυδιχλωροφαινύλια (PCB/PCT), τους εξαντλημένους καταλύτες, τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα νοσοκομειακά απόβλητα παραμένουν στα αζήτητα. Αλλά και οι στόχοι του νόμου 2939/2001 για τα υλικά συσκευασίας είναι αμφίβολο αν θα υλοποιηθούν, αφού καμιά από τις προβλεπόμενες διεργασίες δεν έχει γίνει. Πολλαπλές είναι οι μη συμμορφώσεις της χώρας μας προς τις υποχρεώσεις εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών σε θέματα τοξικών και επικινδύνων ουσιών. Η Ελλάδα ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήθος παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο (υπόθεση C-33/2001). για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων (οδηγία 91/689/ΕΟΚ) για τη διάθεση των πολύ-χλωρο-διφαινυλίων PCB/PCT (οδηγία 96/59/ΕΚ) για τη μη κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στην Ελευσίνα και προστασία της ευαίσθητης θαλάσσιας περιοχής (οδηγία 21/271) για την ανεπαρκή επεξεργασία των λυμάτων της Αθήνας στην Ψυττάλεια, ενώ έχει δεχτεί δεύτερη γραπτή προειδοποίηση για τη ρύπανση του Θριάσιου Πεδίου και του Θερμαϊκού Κόλπου. Παρά τα κρούσματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και τους επαπειλούμενους κινδύνους για την υγεία από ουσίες όπως το κλοφέν, οι διοξίνες, ο αμίαντος, τα βαριά μέταλλα, οι χλωριωμένες οργανικές ουσίες κλπ η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Παρά τις πολλαπλές εξαγγελίες επί τριετία για δημιουργία 2 εργαστηρίων μέτρησης των διοξινών, σήμερα ουδείς μετρά και ουδείς γνωρίζει το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και για τις άλλες τοξικές και επικίνδυνες ουσίες που ρυπαίνουν τον ελληνικό χώρο. Οι επικίνδυνες ουσίες έχουν ρυπάνει το περιβάλλον και πιθανότατα έχουν εισέλθει στην τροφική αλυσίδα, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην ασφαλή διαβίωση του πληθυσμού. Για σοβαρές κατηγορίες αποβλήτων δεν εφαρμόζονται λύσεις, ενώ για τα απόβλητα τα οποία καλύπτονται από σχετική νομοθεσία δεν υλοποιούνται οι προβλεπόμενες λύσεις. Επερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1. Εάν έχουν γίνει μετρήσεις και από ποιο έγκυρο φορέα για την παρουσία διοξινών, χλωριωμένων οργανικών ουσιών, όπως το PCB, και τοξικών μετάλλων στο περιβάλλον και στα τρόφιμα ; 2. Ποιες υπηρεσίες παρακολουθούν και αξιολογούν τα υφιστάμενα επίπεδα ρύπανσης και τι δράσεις έχουν καθορίσει για την πρόληψη και μείωση της παρουσίας των τοξικών και επικινδύνων ουσιών στο περιβάλλον; 3. Πότε θα υλοποιηθούν οι στόχοι του εθνικού σχεδιασμού για τις διάφορες κατηγορίες αποβλήτων ; 4. Τι μέτρα θα παρθούν για την προστασία των υδάτων, επιφανειακών και υπογείων, από τη ρύπανσή τους με τοξικές ουσίες; 5. Τι μέτρα θα παρθούν για την προστασία της τροφικής αλυσίδας από την είσοδο σε αυτήν τοξικών ουσιών; 18/4/2002 Οι επερωτώντες βουλευτές Αμπατζόγλου Γιώργος Ξηροτύρη Ασημίνα Λαφαζάνης Παναγιώτης Δαμανάκη Μαρία Κουβέλης Φώτης Κωνσταντόπουλος Νίκος