Home Ερωτήσεις Η αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος ΧΥΤΑ δημιουργεί κινδύνους νέων προστίμων

Η αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος ΧΥΤΑ δημιουργεί κινδύνους νέων προστίμων

E-mail Εκτύπωση PDF
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Η ύπαρξη και η λειτουργία παράνομων χωματερών στη χωρά μας είχαν σαν αποτέλεσμα να καταδικαστεί η Eλλάδα για μια ακόμη φορά από το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω της αδυναμίας της να συμμορφωθεί με μια κοινοτική νομοθεσία που μάλιστα υιοθετήθηκε έξι χρόνια πριν από την ένταξή μας στην τότε EOK. H οδηγία προβλέπει ότι κάθε κράτος-μέλος οφείλει «να εξασφαλίσει ότι τα στερεά απόβλητα θα διατίθενται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον», μεταξύ άλλων δηλαδή, «να εξασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που διεξάγουν εργασίες διάθεσης λειτουργούν με άδεια που θα πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις». H καταδικαστική απόφαση της Ε.Ε. αφορά 1.125 χωματερές, που σημαίνει ότι το εύρος των περιπτώσεων άρα και το ύψος των προστίμων μπορεί να είναι τεράστιο. Aρκεί να σημειωθεί ότι για μια και μόνο χωματερή, εκείνη του Kουρουπητού στα Xανιά, η Eλλάδα είχε καταβάλει το 2002 πρόστιμο 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Αναπόφευκτα λοιπόν, για να αποφύγει το πρόστιμο η χώρα οφείλει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να συμμορφωθεί με την οδηγία ή κατ’ ελάχιστον να αποδείξει ότι έχει πραγματοποιήσει σαφέστατη πρόοδο προς τη συμμόρφωσή της. Όμως στην ακροαματική διαδικασία το Ελληνικό Δημόσιο όχι μόνον δεν αρνήθηκε το κατηγορητήριο, αλλά επιπλέον ομολόγησε ότι αδυνατεί να θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο πριν από το 2008. Με τη νέα αυτή καταδίκη, μεταξύ άλλων αναδεικνύεται ότι στις Περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχει εγκεκριμένος περιφερειακός σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 46 από τα συνολικά 84 έργα περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. έχουν απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων περίπου μηδενική. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υφίστανται και λειτουργούν 88 χωματερές, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν για πολύ ακόμη, αφού οι εγκεκριμένοι ΧΥΤΑ της περιοχής (Μαυροράχης, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Λιτοχώρου, Κιλκίς, κ.α) δεν προβλέπεται να λειτουργήσουν πριν το 2008 με συνέπεια η επιβολή προστίμων να συνεχιστεί. Σημειωτέον ότι οκτώ από τα δώδεκα έργα που έχουν προγραμματιστεί για την συγκεκριμένη περιφέρεια παρουσιάζουν μηδενική απορροφητικότητα και η μέση απορρόφηση είναι μόλις 11,06%. Από την άλλη πλευρά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ στην προσπάθειά της να μετατοπίσει και τις δικές της ευθύνες επανέλαβε δημοσίως (11-10-2005) ότι η αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων διαχείρισης αποβλήτων ανήκει στις Περιφέρειες και η κατάργηση των παράνομων χωματερών είναι ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, για να ζητήσει έτσι από τους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας και τους συνδέσμους ΟΤΑ να προωθήσουν την ολοκληρωμένη εφαρμογή έως το 2008 του προγράμματος που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι έχει εκδώσει και τις σχετικές εγκυκλίους με τεχνικές προδιαγραφές. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: - Σε ποιες Περιφέρειες της χώρας υπάρχει εγκεκριμένος σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σε ποιες όχι και γιατί; - Πώς προχωρούν τα θέματα υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού και ποιος ο βαθμός απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων; - Με ποια μέτρα και μέσα θα επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης των προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και λοιπών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή διάθεση και διαχείριση αυτών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής νέων προστίμων;