Home Ομιλίες Υποβολή ένστασης για την αντισυνταγματικότητα ρυθμίσεων του ν/σ «Τουριστικη εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» και κείμενο σχετικής τροπολογίας

Υποβολή ένστασης για την αντισυνταγματικότητα ρυθμίσεων του ν/σ «Τουριστικη εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» και κείμενο σχετικής τροπολογίας

E-mail Εκτύπωση PDF
Κύριε Πρόεδρε, για να υπάρχει και το γραπτό κείμενο, έχω καταθέσει και σχετική τροπολογία για την απάλειψη του άρθρου 39 και έκανα από την αρχή την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Δε γεννάται καμία αμφιβολία: το Σύνταγμά μας κατά κύριο λόγο είναι αντίθετο στις σχετικές ρυθμίσεις. Με τη ρύθμιση του άρθρου 39 προβλέπεται η περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου όχι κατώτερη του 34% του μετοχικού κεφαλαίου. Με τη ρύθμιση όμως αυτή παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης σε ιδιώτες και αλλοδαπούς του εθνικού κεφαλαίου της χώρας μας. Πρόκειται, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, για πλήρη ανατροπή των αρχών που διέπουν τη δημόσια κτήση και το κράτος δικαίου στη χώρα μας! Είναι δεδομένο για όλους μας, νομίζω, ότι η κοινή κτήση για τους Έλληνες πολίτες, η περιουσία δηλαδή, των Ελλήνων πολιτών, είναι ουσιαστικό στοιχείο της κυριαρχίας και της ελληνικής επικράτειας. Είναι συστατικό στοιχείο της έννοιας του ίδιου του κράτους. Επομένως, η επιχειρούμενη ανατροπή στο σύστημα δημόσιας κτήσης απειλεί όχι απλώς το περιβάλλον της χώρας και την πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξή της, αλλά και τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και της εθνικής ασφάλειας. Είναι γνωστό άλλωστε το σημαντικό μέγεθος, εύρος και η ποικιλία του εθνικού πλούτου που αντιστοιχούν στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑ Α.Ε., τα οποία γίνονται μετοχικό κεφάλαιο. Είναι έτσι προφανές ότι με τη ρύθμιση αυτή δεν μεταβιβάζεται απλώς η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, δηλαδή η εκμετάλλευση αυτών κατά παραχώρηση από το Δημόσιο ή τον ΕΟΤ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά μεταβιβάζονται αυτά τα ίδια τα δημόσια πράγματα. Μεταβιβάζονται δηλαδή τα βουνά, οι ακτές, τα λιμάνια, οι ιαματικές πηγές, τα σπήλαια ως τμήματα της ελληνικής επικράτειας. Αυτά μέχρι σήμερα ήταν αναπαλλοτρίωτα, ακριβώς γιατί ήταν δημόσια κοινή κτήση. Ζητούμε, λοιπόν, να απαλειφθεί όλο το άρθρο 39. Προσκρούει σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος. Μετατρέπει την κοινοκτησία σε εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο και έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του Συντάγματος, αφού μετοχοποιεί τη δημόσια κτήση και εισάγει την εκτός συναλλαγής στις συναλλαγές. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, να αναλογιστείτε παρά πολύ καλά αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει με το άρθρο 39. Η σχετική Τροπολογία που κατατέθηκε έχει ως εξής: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Με το άρθρο 9 του ν. 2837/2000 η Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης της Περιουσίας ΕΟΤ μετονομάσθηκε σε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.». Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο, με τη δυνατότητα όμως μεταβίβασης μέχρι το 49% του κεφαλαίου αυτής. Με τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 39 του νομοσχεδίου προβλέπεται «σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών, με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία όχι κατώτερη του 34% του μετοχικού κεφαλαίου». Δηλαδή, με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης σε ιδιώτες (ημεδαπούς και αλλοδαπούς) του 66% Δημοσίας κτήσης που αφορά σε ζωτικό τμήμα του εθνικού φυσικού (περιβαλλοντικού) κεφαλαίου της χώρας. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή των αρχών που διέπουν την Δημόσια Κτήση στην χώρα μας με το ισχύον καθεστώς Κράτους Δικαίου. Είναι δεδομένο ότι η Δημόσια Κτήση και Περιουσία είναι ουσιώδη στοιχεία της Κυριαρχίας και της Επικρατείας, δηλαδή των θεμελιωδών συστατικών της ίδιας της έννοιας του Κράτους. Επομένως, η επιχειρούμενη ανατροπή στο σύστημα Δημόσιας Κτήσης απειλεί, όχι απλώς το περιβάλλον της χώρας και την πορεία προς την βιώσιμη ανάπτυξή της, αλλά και τα ουσιώδη στοιχεία της εθνικής ταυτότητας και εθνικής ασφάλειας. Είναι γνωστό άλλωστε το σημαντικό μέγεθος εύρος και η ποικιλία του εθνικού πλούτου που αντιστοιχεί στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑ. Καθίσταται έτσι προφανές ότι με τη ρύθμιση αυτή δεν μεταβιβάζεται απλώς η διαχείριση της δημόσιας αυτής περιουσίας, δηλαδή η εκμετάλλευση αυτών, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο ή τον ΕΟΤ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά μεταβιβάζονται αυτά ταύτα τα δημόσια πράγματα, δηλαδή τα βουνά, οι ακτές, τα λιμάνια, ιαματικές πηγές, τα σπήλαια κλπ. ως τμήματα της Ελληνικής Επικρατείας, τα οποία μέχρι σήμερα ήσαν αναπαλλοτρίωτα, ακριβώς διότι ήσαν Δημόσια Κτήση και Περιουσία. Η Δημόσια Κτήση δεν είναι δικαίωμα κυριότητας και η ουσία της εκφράζεται με τη διάταξη του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα, που ταυτίζει τη δημόσια κτήση με τα εκτός συναλλαγής πράγματα. Κατά το περιεχόμενό της η διάταξη αυτή έχει θεμελιώδη σημασία διότι διευκρινίζει τη λειτουργία και το νομικό καθεστώς της δημόσιας κτήσεως και έτσι αποκαλύπτει τον σύνδεσμό της με τις θεμελιώδεις έννοιες της κυριαρχίας, δημόσιας εξουσίας και επικράτειας. Λογικό δηλαδή προαπαιτούμενο των εννοιών αυτών είναι η θέση εκτός συναλλαγών του τμήματος εκείνου της επικράτειας που είναι απαραίτητο για να εκπληρωθούν οι δημόσιοι σκοποί του κράτους. Η συγκεκριμένη λοιπόν ρύθμιση που μετατρέπει τη Δημόσια Κτήση σε εταιρικό μετοχικό κεφάλαιο είναι αντισυνταγματική και πρέπει να απαλειφθεί από το Νομοσχέδιο, έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω αρχές αφού μετοχοποιεί τη Δημόσια Κτήση, την οποία, καίτοι εκτός συναλλαγής, εισάγει στις συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ʼΡΘΡΟ 39 Απαλείφονται οι διατάξεις των Παραγράφων 4, 5, 6, 10 και 11, του άρθρου αυτού. Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2003 Οι προτείνοντες βουλευτές Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη Παναγιώτης Λαφαζάνης