Home Ομιλίες Ομιλία κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: " Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις" (κατ’ άρθρων)

Ομιλία κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: " Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις" (κατ’ άρθρων)

E-mail Εκτύπωση PDF
Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι ένας από τους βασικότερους στόχους που έχουν σχέση με το γενικότερο θέμα που αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο της εναρμόνισης με τις κοινοτικές οδηγίες είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των εταιριών επενδύσεων, μία διεύρυνση με νέες επενδυτικές υπηρεσίες όπως είναι η διαχείριση ατομικών χαρτοφυλακίων πελατών, η διαχείριση πόρων των συνταξιοδοτικών ταμείων, η παροχή επενδυτικών συμβούλων κλπ. Θα έλεγε κανείς ότι με αυτή τη διεύρυνση εμφανίζονται στοιχεία βελτίωσης του ανταγωνισμού. Όμως για τη χώρα μας δημιουργούνται σοβαρές ανακατατάξεις στην αγορά του κεφαλαίου ιδιαίτερα με τα θέματα των τραπεζικών ομίλων και αυτές οι ανακατατάξεις έπρεπε να είχαν εκτιμηθεί. Και θα έπρεπε το νομοσχέδιο αυτό, πέραν του ότι συμπεριλαμβάνει και εθνικές διατάξεις μαζί με αυτές που επιβάλλονται από τις κοινοτικές οδηγίες, να συνοδεύεται από μία ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική μελέτη για όλες αυτές τις επιπτώσεις. Ένα γενικότερο πρόβλημα του νομοσχεδίου που αποτυπώνεται στα άρθρα είναι ότι οι εθνικοί περιοριστικοί όροι υποχωρούν και κερδίζει έδαφος ο διακοινοτικός ανταγωνισμός στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Όμως, οι ποινές οι προβλεπόμενες, ο επί της ουσίας έλεγχος δηλαδή ιδιαίτερα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν ρυθμίζεται μέσα από αυτές τις διατάξεις, παρόλο που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ελεγκτικός μηχανισμός, οι ποινές, είναι αυστηρότερες. Δηλαδή εμείς διαβλέπουμε μία βελτίωση όσον αφορά την εποπτεία και τη συνεργασία των εποπτικών αρχών κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν διαβλέπουμε όμως ότι επί της ουσίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκτά τον ελεγκτικό ρόλο τον οποίο πρέπει να έχει. Είναι προσανατολισμένη κυρίως σε διοικητικού χαρακτήρα ελέγχους και φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρει να διασφαλίσει τη διαφάνεια και επί της ουσίας τη λειτουργία των εταιριών επενδύσεων, γιατί δεν δίνεται, όπως είπα, μία ελεγκτική έμφαση στο διαχειριστικό κείμενο που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και βέβαια ο κίνδυνος και το χάσιμο το οποίο είχαν μέχρι τότε οι μικροεπενδυτές είναι πάρα πολύ γνωστό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι η ΑΕΔΑΚ προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες ανάλογες αυτές των ΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με ορισμένες διατάξεις του ν. 2396/1996, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αλλά, όπως είπα, συνεχώς παραμένει αδιευκρίνιστος ο ρόλος επί της ουσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο άρθρο 5 στα εδάφια α΄ και β΄ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΔΑΚ καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά, αλλά σε περιπτώσεις που οι ΑΕΔΑΚ υποχρεούνται να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους δίδεται η δυνατότητα το 50% να καταβάλλεται με μορφή ισόποσης ή εγγυητικής τραπεζικής επιστολής. Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή δεν κινείται προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων. Δεν συμφωνούμε με την αντικατάσταση αυτή από την ισόποση εγγυητική επιστολή. Βέβαια, και τούτο το νομοσχέδιο, όπως και το νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα, το διαπνέει ο κατασταλτικός χαρακτήρας με την έννοια των εγγυητικών επιστολών, με την έννοια της μεταφοράς ενός μεγάλου μέρους είτε από τα θέματα που αφορούν την κατασκευαστική δραστηριότητα είτε από τα θέματα που αφορούν το Χρηματιστήριο. Συνεχώς το μεγάλο αντικείμενο μετατοπίζεται στις τράπεζες. Τώρα, αν αισθάνεται έτσι πιο ασφαλές το δημόσιο και αν έτσι όλες αυτές οι εταιρείες αποκτούν φερεγγυότητα με την αύξηση των εγγυητικών επιστολών, είναι μια φιλοσοφία, μια αρχή την οποία εμείς θα βλέπαμε ως ένα παράγοντα. Όμως, οι υπόλοιποι παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αυτοί οι παράγοντες είναι η λειτουργία του κράτους, η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, των υπηρεσιών του κράτους που να μπορούν πράγματι να εφαρμόζουν το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όλα στις τράπεζες. ʼλλωστε για τη φερεγγυότητα των τραπεζών έχουμε από το παρελθόν πάρα πολλά και άσχημα παραδείγματα. Στο ίδιο άρθρο το 51% του μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΔΑΚ πρέπει να ανήκει σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα. Ενίσχυση πάλι των τραπεζών. Ενισχύεται η φερεγγυότητα των ΑΕΔΑΚ; Μπορεί. Ταυτόχρονα, όμως, όπως μας έχουν πει και εκπρόσωποί τους, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Προσπαθήσατε να απαλύνετε κάπως το πρόβλημα με τις εταιρείες με την τροπολογία που φέρατε στην παράγραφο 5 του άρθρου 5. Απ’ ό,τι έχω δει και στις τοποθετήσεις τους και έχω συζητήσει μαζί τους θα προτιμούσαν να υπάρχει είτε ένα ορισμένο ποσό τα τρία εκατομμύρια ευρώ- είτε αυτό που είχε πει και ο Πρόεδρός τους. Θα προτιμούσαμε αθροιστικά να ισχύσει αυτό το οποίο αναφέρεται στη διόρθωση την οποία έχετε κάνει, δηλαδή ίσο προς το ήμισυ του οριζόμενου ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά ακόμη. Είχα ρωτήσει και την άλλη φορά τον κύριο Υπουργό. Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 5: Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να τηρεί πάντοτε τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες ή τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Ιδίως την παράγραφο 6 δεν την καταλαβαίνω. Νομοθετικά νομίζω ότι δεν στέκει. Όσον αφορά το άρθρο 6, αναπτύσσεται η εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των ΑΕΔΑΚ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Παρακάτω λέτε ότι θα εφαρμόσει έναν κώδικα κεφαλαιαγοράς, στον οποίο θέτετε κάποιες προϋποθέσεις σε άλλο άρθρο. Παρ’ όλα αυτά, εφόσον εδώ συμπεριλαμβάνετε και εθνικές διατάξεις, νομίζω ότι θα έπρεπε -και είχατε αυτή τη δυνατότητα με την προετοιμασία που έχει γίνει μέχρι τώρα- και κανονισμό λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς να είχατε επισυνάψει και από την άλλη πλευρά να κάνετε ισχυρότερους, όπως σας είπα, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όσον αφορά τη δυνατότητα που δίνετε με δύο άρθρα στα ασφαλιστικά ταμεία να μπορούν να έχουν όλη αυτή τη δραστηριότητα στο Χρηματιστήριο, νομίζω ότι δεν διδαχθήκατε από το παρελθόν. Τα ασφαλιστικά ταμεία ανήκουν στους εργαζόμενους, ανήκουν στους μισθωτούς. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένα πλαίσιο και αυτοί να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Θα πρέπει να σταματήσουμε, αφού στη χώρα μας δεν έχει αποκατασταθεί κανένα φερέγγυο κλίμα για το Χρηματιστήριο, να παίζουμε με τα ασφαλιστικά ταμεία στο Χρηματιστήριο, έτσι όπως αυτό λειτουργεί σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω το λόγο για πολύ λίγο, γιατί πρέπει να φύγω για την Εξεταστική Επιτροπή. Θέλω να αναφερθώ στην ψηφοφορία των άρθρων, αφού δεν έχω άλλο χρόνο. Εκτός από τα τρία πρώτα άρθρα, που αφορούν ορισμούς και το πεδίο εφαρμογής, τα άλλα άρθρα δεν θα τα ψηφίσουμε.