Επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2014 15:15 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργο Αναπτυξης kai Ανταγωνιστικοτητας                                  

Θέμα: Επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε χρηματοδότηση παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να επιβιώσουν στις σημερινές συνθήκες κρίσης. Ο τραπεζικός δανεισμός και οι αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2008 αποτέλεσαν τους δύο βασικούς τρόπους χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Μετά από πέντε χρόνια ύφεσης, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του Ευρωσυστήµατος και της ΕΕ για την πρόσβαση των ΜμΕ στις πηγές χρηματοδότησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονους περιορισμούς ως προς τη διαθεσιμότητα τραπεζικών πιστώσεων, και συγκεκριμένα η Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη στον δείκτη των "εμποδίων" για τη λήψη τραπεζικής χρηματοδότησης.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις του δημοσίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (α) Ενίσχυση του ΕΤΕΑΝ το οποίο προσφέρει εγγυήσεις στις ελληνικές τράπεζες για δάνεια προς τις ΜμΕ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης, (β) Συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜμΕ, (γ) Συμφωνία με την ΕΤΕπ για παροχή δανείων ύψους 1,4 δις € με κάλυψη των εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ή από πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία που προορίζονται για τη χώρα μας και δεν έχουν απορροφηθεί, (δ) Δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου με αρχικό κεφάλαιο από το ελληνικό δημόσιο.

Όλες οι παρεμβάσεις έχουν ως κοινό παρονομαστή την χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο και δίνουν την ευκαιρία στις τράπεζες να ανταποκριθούν ευκολότερα στις αιτήσεις των ΜμΕ για χρηματοδότηση. Παρόλα ταύτα, και παρά την δέσμευση των Τραπεζών σε συμφωνία με το ΥΠΑΑΝ για παροχή ρευστότητας ύψους 2 δις € έως το τέλος του 2013 η οποία όμως αναβλήθηκε για το 2014, μέχρι σήμερα οι στρόφιγγες παραμένουν κλειστές κυρίως λόγω της σφικτής πολιτικής που τηρούν οι τράπεζες, αλλά και των γραφειοκρατικών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την προσπάθεια δανειοδότησης. Σφικτή πολιτική που χαρακτηρίζει και την ΤτΕ αφού στην Ενδιάμεση Έκθεση της για την Νομισματική Πολιτική τονίζεται ότι "Παρά το γεγονός ότι η στήριξη των ΜμΕ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, το σημαντικότερο κριτήριο για τη χορήγηση χρηματοδότησης θα πρέπει αναμφίβολα να είναι η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου....υπάρχει κίνδυνος κάθε πρόγραμμα δημόσιας στήριξης της χρηματοδότησης να υποβοηθήσει την ανακύκλωση πιστώσεων προς μη εύρωστες επιχειρήσεις...". Διαπίστωση που ναι μεν φαίνεται λογική, αγνοεί όμως τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις που κατά το παρελθόν υπήρξαν σταθερά εύρωστες, σήμερα όμως αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, κυρίως, λόγω κρίσιμων εξωγενών παραγόντων, όπως η μη πίστωση από προμηθευτές του εξωτερικού, οι οφειλές του δημοσίου προς αυτές κ.λπ.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπουργείο να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η συνδρομή των Τραπεζών στην ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ; Με ποιον τρόπο και αποτελεσματικά εργαλεία θα το επιτύχει και ως θα αντιμετωπίσετε τα γραφειοκρατικά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί;

2. Υπάρχουν άλλες πρόσθετες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την ενίσχυση της ρευστότητας;

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη