Αναγκαία η διασφάλιση της προστασίας του Εθνικού Πάρκου που βρίσκεται στο Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα

Τρίτη, 09 Δεκέμβριος 2014 16:00 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Α. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Β. Εσωτερικών

 

Θέμα:  Αναγκαία η διασφάλιση της προστασίας του Εθνικού Πάρκου που βρίσκεται στο Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα

Σε συνέχεια προηγούμενης ερώτησής μου, επανέρχομαι στο θέμα της προστασίας της περιοχής του Εθνικού Πάρκου που βρίσκεται στο Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, η οποία καθίσταται επισφαλής εξαιτίας της έλλειψης ενός ισχυρού, συνεκτικού θεσμικού πλαισίου. Μη επιτρεπτές δραστηριότητες διαταράσσουν σημαντικά την ισορροπία της, εγκυμονώντας οδυνηρές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου στο Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα απλώνεται σε μια έκταση 388.000 στρεμμάτων και αποτελεί προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με την εθνική (άρθρο 24 του Συντάγματος και ν.1650/1986) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ περιλαμβάνει ζώνες Ραμσάρ, περιοχές ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) και ΤΚΣ (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας) του Οικολογικού Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Ειδικότερα, περιλαμβάνει μια σημαντική ποικιλία οικοτόπων, από αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια έως αλατώδη εδάφη και ελώδεις εκτάσεις. Χάρη δε στη γεωγραφική της θέση και τη μεγάλη εναλλαγή των οικοτόπων, η περιοχή αποτελεί έναν σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 278 είδη πουλιών, δηλαδή σχεδόν το 63% των ειδών που έχουν παρατηρηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα, εκ των οποίων 18 παγκοσμίως απειλούμενα είδη σε σύνολο 25 ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας, ενώ στην περιοχή ζει επίσης ένα από τα λίγα κοπάδια νεροβούβαλων, βίδρες, λαγόγυροι, λύκοι, τσακάλια, καθώς και πολλά είδη ερπετών και αμφιβίων.

Το ειδικό νομικό καθεστώς για την προστασία της έχει εξειδικευθεί αφενός με τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ 14874/3291/ΦΕΚ Β’ 687/06.07.1998 και ΚΥΑ 12966/ΦΕΚ ΑΑΠ 220/14.05.2009) αφετέρου με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη της περιοχής, που εγκρίθηκε με την με αριθ. 56666/1085/07.03.2002 απόφαση. Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εδώ και χρόνια ακυρώσει ανάλογες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και ζητά το θεσμικό πλαίσιο των προστατευόμενων περιοχών να κατοχυρώνεται με Προεδρικό Διάταγμα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση δημιουργεί απορία και έντονη ανησυχία το γεγονός ότι ενώ έχει προωθηθεί ήδη το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για διαβούλευση στη Διαύγεια (Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος), καθυστερεί αδικαιολόγητα η έκδοσή του.

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της τοποθεσίας του, καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε αρκετά αστικά κέντρα (τριών νομών), αλλά και σε μικρή απόσταση από τη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πάρκο δέχεται πολλαπλά προβλήματα. Καταρχήν, είναι συχνές οι περιπτώσεις των παράνομων εκχερσώσεων, που καταστρέφουν έναν σημαντικό αριθμό οικοτόπων και φωλεών άγριων ζώων, με πρόσφατο το παράδειγμα κτηνοτρόφου που αποφάσισε να εκχερσώσει 200 στρέμματα υγροτοπικής γης κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής, συχνές είναι και οι παράνομες αμμοληψίες στον Αλιάκμονα και τον Αξιό. Η ηχηρότερη όμως παρατυπία, που αποκαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια, αφορά στην έκδοση οικοδομικών αδειών για τη θεμελίωση εμπορικών αποθηκών μέσα στο Εθνικό Πάρκο και σε περιοχές όπου απαγορεύεται, καθώς είναι οικονομικότερο για τους επιχειρηματίες να χτίσουν μέσα στην προστατευόμενη περιοχή από το να εγκατασταθούν μέσα στην παρακείμενη Βιομηχανική Περιοχή. Να σημειωθεί δε ότι για τις αποθήκες αυτές δεν υπήρχε η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης κατά την έκδοση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων, παρότι βάσει του ν.2742/1999 (εδ. Γ και δ της παρ. 2 του αρ. 15) στην αρμοδιότητα των Φορέων Διαχείρισης υπάγονται ρητά η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και η αναφορά προς τις αρμόδιες αρχές των πράξεων και των παραλείψεων που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής του.

Δεδομένου ότι:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα από τις μη επιτρεπτές δραστηριότητες;
  2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος; Προβλέπεται η επίσπευση της έκδοσής του;
  3. Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσουν την αναστολή οικοδομικών εργασιών και της έκδοσης οικοδομικών αδειών στα όρια του εθνικού πάρκου;
  4. Προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές εν γένει, καθώς και ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη