Αναμόρφωση του ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών

Πέμπτη, 27 Νοέμβριος 2014 13:33 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Αναμόρφωση του ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών

Ο νόμος 2190/1920 (Α’ 37) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», υπήρξε ένα σπουδαίο νομοθέτημα το οποίο παραμένει σε ισχύ πολλές δεκαετίες αφενός λόγω της προοπτικής με την οποία αντιμετώπισε το θέμα ο νομοθέτης, αφετέρου λόγω οργανωμένων συμφερόντων που δεν επέτρεπαν την αλλαγή, παρά μόνο τροποποιήσεις κατά καιρούς στο σχετικό νόμο.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε ο ν. 3604/2007 (Α’ 189) «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και άλλες διατάξεις», ο οποίος πράγματι εισήγαγε νέους θεσμούς και αντιμετώπισε προβλήματα της εταιρικής καθημερινότητας. Ορισμένες επιπλέον αλλαγές επήλθαν με τους νόμους 3697/2008 (Α’ 194) και 3746/2009 (Α’ 27).

Ωστόσο, οι βασικές διατάξεις του 2190 παραμένουν αμετάβλητες, ενώ οι συνεχείς και αποσπασματικές τροποποιήσεις και αναμορφώσεις δημιουργούν πολλά προβλήματα. Παράλληλα, οι οικονομικές εξελίξεις, καθώς και οι εξελίξεις στο εταιρικό δίκαιο που συντελούνται σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αλλά και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό, υπαγορεύουν την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αναμόρφωση του νόμου 2190, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί τόσο στις δυναμικές ανάγκες των συντελεστών της αγοράς, όσο και στις ανάγκες, προκλήσεις, απειλές και ευκαιρίες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των φορέων των παραγωγικών τάξεων, έχει συσταθεί, και ορθά, επιτροπή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία αποσκοπεί στη μελέτη και αναμόρφωση του 2190, όμως δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσο η επιτροπή αυτή συνεχίζει να υφίσταται ή εάν έχει παράξει αποτελέσματα.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Εξακολουθεί να υφίσταται η Επιτροπή για την αναμόρφωση του ν. 2190 και αν ναι, ποιο είναι το έργο που έχει παράξει έως τώρα;

2) Ποιο το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη