Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Ασφαλιστικό Συμβόλαιο για τα στελέχη του ΤΧΣ

Ασφαλιστικό Συμβόλαιο για τα στελέχη του ΤΧΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργo Οικονομικων

 

Θέμα:  Ασφαλιστικό Συμβόλαιο για τα στελέχη του ΤΧΣ 

Το ΤΧΣ προκήρυξε διαγωνισμό στις 11 Ιουνίου με καταληκτική προθεσμία την 28η Ιουλίου 2014 ο οποίος αναρτήθηκε στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα του και ο οποίος αφορά ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και στελεχών του ΤΧΣ έναντι αστικής ευθύνης με όριο κάλυψης τα 50 εκατ. ευρώ. Η Σύμβαση είναι ύψους  300.000 ευρώ (ενδεικτική τιμή που δεν συνεπάγεται το ανώτατο όριο προσφοράς)  μονοετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δυο έτη. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η πριμοδότηση ανανέωσης θα καλύπτεται με αύξηση έως και 10% επί του αρχικού τιμήματος για κάθε επιπλέον έτος. Αθροιστικά η προκήρυξη του ΤΧΣ περιγράφει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο αξίας 990.000 ευρώ.

Εάν μεν επρόκειτο για μια οποιαδήποτε επιχείρηση δεν θα ετίθετο θέμα με την σύναψη ενός προγράμματος ασφάλισης αστικής ευθύνης που θα εξασφάλιζε την ασφαλιστική κάλυψη και νομική υποστήριξη των στελεχών της διοίκησής της. Όμως, εκ του νόμου, το ΤΧΣ δεν είναι επιχείρηση και σίγουρα όχι οποιαδήποτε, ειδικά μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν.4254/2014 στον καταστατικό νόμο του ΤΧΣ (ν.3864/2010).

Με τον ν.4254/2014 που ψηφίστηκε πριν από τέσσερις μήνες επήλθαν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη παράγραφο 4 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010 η οποία πλέον προβλέπει τα εξής: «Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Εφόσον το Γενικό Συμβούλιο έχει σχηματίσει ισχυρή άποψη ότι οποιοδήποτε μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει εκτελέσει καλόπιστα τα καθηκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταμείου, τότε το Ταμείο μπορεί να καλύψει τη χρηματική δαπάνη για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα στα οποία υποχρεώθηκε το μέλος αυτό λόγω νομικών ενεργειών εναντίον του, και του καταβάλλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτωση που δυνάμει οριστικής απόφασης, το μέλος αυτό καταδικασθεί από ποινικό ή αστικό δικαστήριο κάθε βαθμού, τότε το Ταμείο αναζητεί και λαμβάνει από το μέλος αυτό τις χρηματικές καταβολές της προηγούμενης παραγράφου». Δηλαδή, ο εν λόγω νόμος απαλλάσσει ξεκάθαρα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του από αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Τα προαναφερόμενα όμως ευθύνονται σε κάθε περίπτωση έναντι του Ταμείου.

Με το τριετές ασφαλιστήριο που προτίθεται να συνομολογήσει η διοίκηση του ΤΧΣ συμβαίνει το εξής, τουλάχιστον, παράδοξο: ενώ ουσιαστικά υπάρχει απαλλαγή όσον αφορά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, το Ταμείο (δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο) πληρώνει την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του για ευθύνη έναντι του ιδίου!

Επειδή:

- Το ΤΧΣ δεν είναι επιχείρηση,

- Τα κεφάλαια του Ταμείου προέρχονται από τη δανειακή σύμβαση και αποσκοπούν στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος,

- Η προκήρυξη περιλαμβάνει στην κάλυψη ευθύνης αξιωματούχους και εξωτερικούς συνεργάτες τους οποίους όμως δεν διευκρινίζει.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποια είναι η αιτιολογική της εν θέματι προκήρυξης;

2) Ποιοι είναι οι εξωτερικοί συνεργάτες που δεν διευκρινίζονται;

3) Βάσει ποιών κριτηρίων και με ποιο τρόπο διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον από μια τέτοια ενέργεια;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη