Διασυνοριακή εγκληματικότητα και ανάγκη ενίσχυσης του σώματος της Συνοριακής Φύλαξης & των φυλάκων των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών

Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2013 10:52 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. ΥπουργοYς

ΔημOσιας ΤAξης και ΠροστασΙΑς του ΠολIτη

ΠεριβAλλοντος, ΕνEργειας και ΚλιματικHς ΑλλαγHς

 

ΘEμα: «ΔιασυνοριακH εγκληματικOτητα και ανAγκη ενIσχυσης του σΩματος της ΣυνοριακΗς ΦΥλαξης & των φυλΑκων των ΦορΕων ΔιαχεΙρισης των ΠροστατευΟμενων ΦυσικΩν ΠεριοχΩν»

Είναι γνωστό ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στα Βαλκάνια και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δημιούργησαν ένα τεράστιο ρεύμα λαθρομετανάστευσης ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής αλλά όχι μόνο. Η ανάγκη αυτή δημιούργησε ή τουλάχιστον συνέβαλε δραστικά στην ανάπτυξη του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος δηλαδή παράνομων δράσεων που τελούνται κατά μήκος των συνόρων σε δυο ή περισσότερες χώρες.

Η διασυνοριακή εγκληματικότητα παρουσιάζεται με διάφορες μορφές όπως λαθρομετανάστευση, σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση πλαστών νομισμάτων, κλοπή αλιευμάτων, λεηλασία δασών κ.α.

Βασική παράμετρος αντιμετώπισης του παραπάνω φαινομένου είναι η επιτήρηση μεταξύ των διασυνοριακών σημείων διέλευσης και, βασικός παράγων αποτελεσματικής επιτήρησης το σώμα των συνοριακών φυλάκων ο αριθμός των οποίων και οι μέθοδοι οφείλουν να προσαρμόζονται στους υφιστάμενους ή προβλεπόμενους κινδύνους και απειλές. Επιπλέον, η αποτελεσματική επιτήρηση των συνόρων προϋποθέτει άρτια υλικοτεχνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής.

Δυστυχώς, ενώ το θέμα είναι γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία και παρά τις κατά καιρούς κρατικές εξαγγελίες περί ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής και ενώ τα τελευταία χρόνια το διασυνοριακό έγκλημα έχει γιγαντωθεί, συνεχίζουν να υφίστανται σοβαρές έως ‘εγκληματικές’ ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή – ανύπαρκτα ή ληγμένα αλεξίσφαιρα γιλέκα, απουσία οχημάτων ή κακοσυντηρημένα οχήματα, έλλειψη καυσίμων, κ.α- με αποτέλεσμα την ελλιπή επιτήρηση των συνόρων με όλα τα αυτονόητα αποτελέσματα και, κυρίως, με την αύξηση των θυμάτων της άνισης αυτής μάχης μεταξύ του περιορισμένου και ελλιπώς εξοπλισμένου αριθμού των συνοριακών φυλάκων αφενός και των πλήρως εξοπλισμένων μελών του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος αφετέρου.

Δεδομένου ότι:

-        Η ελληνική μεθόριος παρουσιάζει ένα ιδιότυπο και δύσκολα προσπελάσιμο ανάγλυφο   το οποίο απαιτεί ικανοποιητικής επάρκειας και αριθμού οχήματα.

-          Το πρόβλημα του περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού δεν επιλύεται μεταφέροντας συνοριοφύλακες από το ένα άκρο της μεθορίου στο άλλο – μεταφορά συνοριοφυλάκων από την Αλβανική μεθόριο στον Έβρο.

-          Οι συνοριακοί φύλακες χρειάζονται τη κατάλληλη υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή όπως χρειάζονται και τη Πολιτεία δίπλα τους –και όχι μόνο στις κηδείες τους.

-          Οι φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων και των Προστατευόμενων Περιοχών αδυνατούν, ως φαίνεται, να πληρώσουν έστω και αυτούς τους ελάχιστους φύλακες που διαθέτουν, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η μορφή εκείνη του διασυνοριακού εγκλήματος της λεηλασίας δασών και λιμνών – παράνομα κέρδη ύψους εκατομμυρίων ευρώ αποκομίζουν τα κυκλώματα των λαθροϋλοτόμων από την Αλβανία που εισβάλλουν σε απροστάτευτες περιοχές φυσικού κάλλους της Ελλάδας.

-          Ο συντονισμός ενεργειών των εμπλεκομένων φορέων αποδίδει αμεσότερα και καλύτερα αποτελέσματα.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

(1)Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε ώστε αφενός μεν να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα αφετέρου δε να επιτηρείται επαρκέστερα και αποτελεσματικότερα η ελληνική μεθόριος;

(2)Πότε προτίθεσθε να παράσχετε στους συνοριοφύλακες την υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζονται ώστε να εκτελούν με ασφάλεια το έργο τους;

(3)Προβλέπεται, και αν ναι πότε, να αυξήσετε τον αριθμό των φυλάκων των   Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών; Σε ποιους λόγους οφείλεται η άτυπη στάση πληρωμών των ελάχιστων φυλάκων που υπηρετούν;

(4)Σε τι βαθμό υπάρχει συνεργασία και συντονισμός ενεργειών με όλους τους εμπλεκόμενους στην επιτήρηση των συνόρων φορείς;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

 

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη

 

Ιωάννης Πανούσης