Έλλειψη ενημέρωσης δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε περίπτωση επικείμενης τιτλοποίησης του δανείου τους

Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013 11:12 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. ΥπουργοΥς

- ΟικονομικΩν

- ΑνΑπτυξης& ΑνταγωνιστικΟτητας

 

Θέμα: «Έλλειψη ενημέρωσης δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε περίπτωση επικείμενης τιτλοποίησης του δανείου τους»

Η βαθειά οικονομική κρίση και η συνακόλουθη ύφεση μεταξύ άλλων δεινών που επέφερε στην ελληνική κοινωνία, οδήγησε και την πλειονότητα των δανειοληπτών σε αντικειμενική δυσκολία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Στη κατηγορία δε των δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών και συνταξιούχων, είναι γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό τους έχει δανειακές υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) στις οποίες δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν λόγω της δραστικής μείωσης των αποδοχών τους, της κατάργησης δώρων, επιδομάτων κλπ. Επιπλέον λόγω της συγκεχυμένης κατάστασης που επικρατεί στο ΤΠΔ και ελλιπούς πληροφόρησης προς τους δανειολήπτες, πολλοί από αυτούς αδυνατούν να ενταχθούν σε οποιαδήποτε ευνοϊκή γι αυτούς ρύθμιση.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν πληροφορίες για περιπτώσεις όπου οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες, ενήμεροι και μη, πληροφορούνται, επί τη ευκαιρία αιτήματος για ρύθμιση, ότι τα δανειά τους έχουν τιτλοποιηθεί, οπότε δεν μπορούν να υπαχθούν σε καμία ρύθμιση και ότι το ΤΠΔ δεν είχε καμία υποχρέωση να τους ενημερώσει σχετικά. Όντως, κανένας από τους νόμους και τις Υπουργικές Αποφάσεις που επικαλείται το ΤΠΔ δεν αναφέρει την υποχρέωση ή μη ενημέρωσης.

Λόγω του κενού αυτού, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης να ενημερώσει σχετικά τους δανειολήπτες για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως άλλωστε έκανε και για την περίπτωση μείωσης των εκχωρουμένων εκάστοτε τακτικών μηνιαίων απολαβών.

Δεδομένου ότι:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1.Προτίθενται τα δυο Υπουργεία να συνεργαστούν για να υπάρξουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να ενημερώνεται – όχι να συναινεί - ο δανειολήπτης για την επικείμενη τιτλοποίηση και να του δίνεται ένα εύλογο διάστημα για να εξοφλήσει το εναπομείναν ποσό ή να προχωρήσει σε ρύθμιση;

2.Εξετάζεται η περίπτωση, ενήμερα και κόκκινα δάνεια τόσο του ΤΠΔ όσο και εμπορικών τραπεζών, να ‘κουρευτούν’ σε ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα από τα ξένα Funds; Για εκείνους δε τους δανειολήπτες που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν έστω και στο προαναφερόμενο ποσοστό, εξετάζεται η περίπτωση να ισχύσει το ‘κούρεμα’ σε συνδυασμό με ρύθμιση;

 

Η Βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη