Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Τραπεζών

Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Τραπεζών

E-mail Εκτύπωση PDF

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Οικονομικών

- Εξωτερικών

Θέμα: Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Τραπεζών

Η διαδικασία της ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης εξελίσσεται και το όλο εγχείρημα οδεύει προς τη τελική διαμορφωσή του παρά το γεγονός ότι προκύπτουν πολλά, σύνθετα, και πολυεπίπεδα ζητήματα, όπως διαφάνηκε και στην σχετική συζήτηση – ενημέρωση επί του θέματος στις 18-10-2013, στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ένα από αυτά είναι η εγκαθίδρυση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών. Ο μηχανισμός αυτός προϋποθέτει και τη λειτουργία του αντίστοιχου Ταμείου και, βέβαια, της αντίστοιχης Ενιαίας Αρχής Εποπτείας. Εν κατακλείδι, σχεδιάζεται ένας μηχανισμός ο οποίος θα εντοπίζει μια τράπεζα  συστημικής ή μη σημασίας η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα αποφασίζει εάν θα πρέπει να διασωθεί,  πως θα γίνει αυτό, και με ποιανού χρήματα ή θα πρέπει να πτωχεύσει. 

Το αρχικό πλάνο της Επιτροπής ήταν οι προαναφερόμενες αποφάσεις να λαμβάνονται από την ίδια γιατί, αν αυτό γινόταν από την εποπτική αρχή –ΕΚΤ- θα υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Δεδομένης της αντίδρασης μίας  ομάδας κρατών-μελών υπό την Γερμανία που δεν συμφωνούσαν με αυτόν τον διευρυμένο ρόλο της Επιτροπής και σε συνέχεια σχετικών διαπραγματεύσεων επετευχθη συμφωνία μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 19-20 Δεκεμβρίου 2013 η οποία αποτελείται από δυο μέρη: Το ένα αφορά μια Διακυβερνητική Συνθήκη που θα πρέπει να κυρωθεί από όλα τα μέλη της Ευρωζώνης, και το άλλο αφορά ένα Κανονισμό που θα πρέπει να συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ, το υπόλοιπο θα περιλαμβάνεται-καλύπτεται από Κανονισμούς που βασίζονται στο άρθρο 114 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκύπτει λοιπόν ότι η Διακυβερνητική Συνθήκη αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της Τραπεζικής Ένωσης και γενικά του Ταμείου που θα χρηματοδοτεί τη διευθέτηση θεμάτων προβληματικών τραπεζών ώστε να αποφεύγεται η χρήση δημόσιων πόρων, όπως ήταν η περίπτωση της Ιρλανδίας, όπως θα είναι η περίπτωση της Σλοβενίας, όπως ήταν μεμονωμένες λειτουργίες διάσωσης στο Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Η.Β κλπ. Το Ταμείο θα παρεμβαίνει μόνο μετά την διαδικασία της εσωτερικής ανακεφαλαιοποίησης που θα γίνεται με τα κεφάλαια των μετόχων.

Το σχέδιο Κανονισμού το οποίο θα υπόκειται στη κοινοτική έγκριση, διαπραγματεύεται την εγκαθίδρυση ενός Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Τραπεζών (TheBoard), το οποίο θα έχει ευρεία εξουσία να αντιμετωπίζει τις προβληματικές τράπεζες. Αυτό φαίνεται να είναι και το πιο σύνθετο μέρος της συμφωνίας το οποίο, προδήλως, θα υποστεί πολλές και σοβαρές αλλαγές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - το οποίο μαζί με την Επιτροπή θα προτιμούσε η τελευταία να αναλάβει τον εποπτικό ρόλο, μαζί με την ΕΚΤ, γιατί διαφορετικά θα υπονομευτεί η τραπεζική ενοποίηση.

Εν συντομία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως εποπτεύουσα Αρχή, υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ανακοινώνει ότι μία τράπεζα αποτυγχάνει ή υπάρχει πιθανότητα να αποτύχει. Τότε το Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει μόνο του, θα υιοθετεί ένα πλάνο εξυγίανσης και θα θέτει την τράπεζα σε αντίστοιχο καθεστώς. Το Συμβούλιο είναι εκείνο που θα καθορίζει πως θα λάβει χώρα η διαδικασία και τι κεφάλαια χρειάζεται να δεσμευτούν. Έτσι απαντήθηκε το ερώτημα που ετίθετο από όλους σχετικά με το ποιος θα λαμβάνει την απόφαση δεδομένου ότι δεν έγινε αποδεκτό να αναλάβει αυτό το ρόλο η Επιτροπή.

Δεδομένου ότι:

- Στη συζήτηση που έγινε επί του θέματος στις 18-10-20013, σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, α) δεν υπήρξε εκπροσώπηση της Κυβέρνησης (π.χ ΥΠΟΙΚ) και β) το θέμα του ρόλου της Επιτροπής αναφέρθηκε μεν ως σημείο τριβής, αλλά δεν έγινε διεξοδική συζήτηση επ’ αυτού.

- Το θέμα αυτό συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας (περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης).

- Σκοπείται η επίτευξη της Συμφωνίας για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης  τραπεζών.

- Η υπό διαπραγμάτευση λύση δεν φαίνεται να διαφέρει ιδιαίτερα από την παρούσα κατάσταση διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, ενδέχεται δε να αποδειχτεί περισσότερο περίπλοκη.

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται πριν τη λήξη της θητείας του τον Απρίλιο 2014.

- Η  Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί αυτό το μείζον θέμα τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την Τραπεζική Ενοποίηση και, κατ’ επέκταση, την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

(1)Ποια είναι η θέση σας για μια Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Διαχείρισης Τραπεζικών Κρίσεων, σε αντίθεση με μια Αρχή Συσσώρευσης Εθνικών Ευθυνών που έχει προταθεί;

(2)Ποια είναι η θέση σας για την συνεχιζόμενη έμφαση σε διακυβερνητικές συμφωνίες, οι οποίες όχι μόνο δεν διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τις κρίσεις που εκδηλώθηκαν, αλλά δεν χαρακτηρίζονται και από ιδιαίτερη διαφάνεια;

(3)Ποιοι θα είναι οι κύριοι πυλώνες της, εκ των πραγμάτων, συμβιβαστικής λύσης που θα προτείνετε; 

 

Οι βουλευτές που Ερωτούν:

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

 

Μαρία Γιαννακάκη

 

Νίκος Τσούκαλης