Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργοyς:

Α. Ανaπτυξης, Ανταγωνιστικoτητας, Υποδομων, Μεταφορων  και Δικτυων

Β. Περιβαλλοντος, Ενεργειας και Κλιματικης Αλλαγης

                                           

Θέμα:  Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Η ειδικότητα των Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ) έχει ήδη μία ιστορία 24 χρόνων με αφετηρία το 1989 όταν εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές στο Τμήμα ΜΧΠΠΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σήμερα λειτουργούν δύο πανεπιστημιακά τμήματα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΠΘ. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, ακόμη και σήμερα αποκαλείται «νέα ειδικότητα» και αντιμετωπίζεται ως τέτοια απ' όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδια υπουργεία, ΤΕΕ). Ο τίτλος αυτός μπορεί να είναι ιδιαίτερα "κολακευτικός", καθώς τον ακολουθεί ο αέρας της της καινοτομίας αλλά και η υπόσχεση υψηλών δεξιοτήτων σύμφωνων με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ταυτόχρονα όμως παραμένουν άλυτα χρόνια ζητήματα κατοχύρωσης του συνόλου των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ειδικότητας.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας ορίζονται βάσει του Π.Δ. 240/30.08.1994, άρθρο 2. «Επαγγελματική κατοχύρωση», σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοι ΜΧΠΠΑ έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στις εξής ιδίως δραστηριότητες:

1.Εκπόνηση χωροταξικών, πολεοδομικών, ρυθμιστικών και συγκοινωνιακών μελετών.

2.Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων.

3.Δομή και χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής, μεταφορών και υπηρεσιών.

4.Χρονικός και τεχνικοοικονομικός προγραμματισμός έργων.

5.Εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

6.Διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

7.Τεχνικοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας.

8.Διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής προστασίας, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

9.Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

10.Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης.

Επίσης βάσει του Π.Δ. 240/1994 οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ), στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και στα μητρώα μελετητών και μελετητικών γραφείων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) για τα αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Μετά το τέλος των σπουδών τους εγγράφονται ως μέλη στο ΤΕΕ, υπό τη λεγόμενη «βασική κατηγορία» των αρχιτεκτόνων, καθώς μέχρι σήμερα, λόγω του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ, οι ΜΧΠΠΑ δεν αποτελούν τυπικά ξεχωριστή κατηγορία.

Παρά τις προβλέψεις του Π.Δ., η ΓΕΜ μέχρι σήμερα εγγράφει τους ΜΧΠΠΑ στις κατηγορίες μελετών 1«Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες», 2 «Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες» και 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες».

Επίσης, όσον αφορά το ΜΕΚ οι αιτήσεις αποφοίτων δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεκτές από την αντίστοιχη υπηρεσία, καθώς το θεσμικό πλαίσιο του ΜΕΚ (Π.Δ. 742/1985) είναι προγενέστερο του Π.Δ. των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΜΧΠΠΑ, με αποτέλεσμα η σχετική πρόβλεψη του τελευταίου για την εγγραφή των ΜΧΠΠΑ στο ΜΕΚ, να μην εφαρμόζεται και να αποκλείονται έτσι οι ΜΧΠΠΑ από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες. Επισημαίνεται ότι θεσμική διέξοδος στο πρόβλημα διαφαίνεται πλέον να υπάρχει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 133 παρ. 2 του Ν.4070/2012, όπου προβλέπεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να επανακαθορίζονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι κατηγορίες έργων ή οι εξειδικευμένες εργασίες του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών στις οποίες μπορούν να εγγράφονται οι διπλωματούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (…) ανάλογα με την ειδικότητά τους και να τίθενται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης (…). Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση των επιτροπών ΜΕΚ και ΜΕΕΠ.

Σημειώνεται επιπλέον ότι οι εργασίες αυτών των επιτροπών έχουν ξεκινήσει προκειμένου να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να συμπεριληφθούν στις διατάξεις οι νέες ειδικότητες με δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο. 

Ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα αξίζει να αναφερθεί:  

α) η υπ' αριθμ. 892/2011 απόφαση του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε μετά από προσφυγή ΜΧΠΠΑ επειδή η ΓΕΜ αρνήθηκε να τον εγγράψει στην κατηγορία 10 «Μελέτες συγκοινωνιακών έργων» και η οποία τον δικαίωσε με το σκεπτικό ότι "όταν έχει ρυθμισθεί ειδικώς, με νόμο ή με κανονιστική πράξη, το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων μίας κατηγορίας διπλωματούχων και αναγνωρίζεται σε αυτούς το δικαίωμα εκπονήσεως μελετών, τεχνικών και άλλων έργων με αναφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών, [...] τότε η εγγραφή των διπλωματούχων αυτών σε μία από τις συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες μελετών του Μητρώου Μελετητών είναι υποχρεωτική για το αρμόδιο προς κρίση των σχετικών αιτημάτων διοικητικό όργανο".

β) Το πόρισμα Επιτροπής Διαιτησίαςγια τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών της ειδικότητας μετά από πρωτοβουλία του ΤΕΕ, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων ειδικοτήτων – μελών του ΤΕΕ, το οποίο πρότεινε (στις αρχές του 2010) τη δυνατότητα εγγραφής των ΜΧΠΠΑ στα μητρώα της ΓΕΜ στις εξής κατηγορίες:

01.Ρυθμιστικές και χωροταξικές

02.Ρυμοτομικές και πολεοδομικές

03.Οικονομικές [Μελέτες περιφερειακής, αστικής και τοπικής ανάπτυξης]*

04.Κοινωνικές [Μελέτες και έρευνες γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης]*

07.Ειδικές αρχιτεκτονικές [Αναπλάσεων]*

10.Συγκοινωνιακών έργων [Κυκλοφοριακές και οργάνωσης μεταφορών]*

27.Περιβαλλοντικές

* Με την ίδρυση των εντός αγκυλών υποκατηγοριών στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών ή με το σπάσιμο των κατηγοριών αυτών σε περισσότερες.

Το πόρισμα πρότεινε επίσης:

-   Τη δυνατότητα απασχόλησης των ΜΧΠΠΑ στον ιδιωτικό τομέα σε αντικείμενα που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες μελετών του δημοσίου και σε οργανικές θέσεις του ευρύτερου τομέα.

-      Τη δυνατότητα αναγνώρισης, ως κύριας αρμοδιότητας των ΜΧΠΠΑ, τη δραστηριοποίησή τους στις κατηγορίες μελετών 01 και 02. Ειδικότερα για την κατηγορία 01 και στο πλαίσιο μιας ισότιμης αντιμετώπισης του θέματος μεταξύ των διαφόρων κλάδων μηχανικών, προτείνεται όπως οι άλλοι κλάδοι μηχανικών που θα επιθυμούσαν την εγγραφή τους σε αυτήν την κατηγορία μελετών να αποδεικνύουν τη σχέση τους με αυτά τα αντικείμενα, στη βάση περαιτέρω συναφών σπουδών ή συναφών ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

-      Την αναγνώριση των Διπλωματούχων ΜΧΠΠΑ (ΠΘ και ΑΠΘ) ως αυτόνομης και ισοδύναμης προς τις άλλες, ειδικότητας μηχανικών, μελών του ΤΕΕ. Τη δημιουργία Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας ΜΧΠΠΑ.

 

Μετά τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Έχει γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός από πλευράς των αρμόδιων υπουργείων για την πλήρη εφαρμογή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΜΧΠΠΑ και την άρση του αποκλεισμού τους από μελέτες και έργα που προβλέπονται από το ΠΔ 240/94;

2.Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των επιτροπών ΜΕΚ και ΜΕΕΠ για την ένταξη της ειδικότητας στο ΜΕΚ, πότε προβλέπεται η έναρξη των διαδικασιών έκδοσης του σχετικού ΠΔ και ποια η έως σήμερα εξέλιξη σχετικά με τη συγκεκριμένη ειδικότητα;

3.Έχουν προβλεφθεί στα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού οργανικές θέσεις για ΜΧΠΠΑ, όταν μέχρι σήμερα αυτές είναι ελάχιστες (π.χ. στο ΥΠΕΚΑ δεν υπάρχει καμία, ούτε και προβλέπεται);

 

Η Βουλευτής  που ερωτά 

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ