Επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των ΜμΕ

Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2014 14:51 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργo Ανaπτυξης & Ανταγωνιστικoτητας

Θέμα: Επίλυση του προβλήματος της χρηματοδότησης των ΜμΕ

Η πρόσβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε χρηματοδότηση παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να επιβιώσουν στις σημερινές συνθήκες κρίσης. Ο τραπεζικός δανεισμός και οι αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2008 αποτέλεσαν τους δύο βασικούς τρόπους χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Μετά από πέντε χρόνια ύφεσης, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του Ευρωσυστήµατος και της ΕΕ για την πρόσβαση των ΜμΕ στις πηγές χρηματοδότησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονους περιορισμούς ως προς τη διαθεσιμότητα τραπεζικών πιστώσεων, και συγκεκριμένα η Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη στο δείκτη των "εμποδίων" για τη λήψη τραπεζικής χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ΕΤΕΑΝ, 7 στις 10 αιτήσεις για δανειοδότηση απορρίπτονται με κυριότερη αιτία την αδυναμία προσκόμισης από πλευράς των επιχειρήσεων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ακυρώνοντας ουσιαστικά ένα εργαλείο παροχής ρευστότητας. Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη δέσμευση των Τραπεζών σε συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για παροχή ρευστότητας ύψους 2 δις € έως το τέλος του χρόνου αναβλήθηκε για το 2014 και μένει να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστεί.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις του δημοσίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται στα εξής:

(α) Ενίσχυση του ΕΤΕΑΝ

(β) Συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜμΕ,

(γ) Συμφωνία με την ΕΤΕπ για παροχή δανείων ύψους 1,4 δις € με κάλυψη των εγγυήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ή από πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία που προορίζονται για τη χώρα μας και δεν έχουν απορροφηθεί,

(δ) Δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου με αρχικό κεφάλαιο από το ελληνικό δημόσιο.

Όλες όμως αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ως κοινό παρονομαστή τη χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο και δίνουν την ευκαιρία στις τράπεζες να ανταποκριθούν ευκολότερα στις αιτήσεις των ΜμΕ για χρηματοδότηση. Παρόλα ταύτα, και παρά την προαναφερόμενη δέσμευση των Τραπεζών για παροχή ρευστότητας, μέχρι σήμερα οι στρόφιγγες παραμένουν κλειστές κυρίως λόγω της σφικτής πολιτικής που τηρούν οι τράπεζες, αλλά και των γραφειοκρατικών προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την προσπάθεια δανειοδότησης. Σφικτή πολιτική που χαρακτηρίζει και την ΤτΕ αφού σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική τονίζεται ότι ναι μεν η στήριξη των ΜμΕ αποτελεί προτεραιότητα αλλά το βασικό κριτήριο για τη χρηματοδότητση θα πρέπει να είναι η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου διαφορετικά «υπάρχει κίνδυνος κάθε πρόγραμμα δημόσιας στήριξης της χρηματοδότησης να υποβοηθήσει την ανακύκλωση πιστώσεων προς μη εύρωστες επιχειρήσεις...". Διαπίστωση που ναι μεν φαίνεται λογική, αγνοεί όμως τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις που κατά το παρελθόν υπήρξαν σταθερά εύρωστες, σήμερα όμως αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, κυρίως, λόγω κρίσιμων εξωγενών παραγόντων, όπως η μη πίστωση από προμηθευτές του εξωτερικού, οι οφειλές του δημοσίου προς αυτές κ.λπ. και θα πρέπει να στηριχτούν και αυτές.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι μέχρι σήμερα προαναγγέλλονται συνήθως κάποια μέτρα τα οποία όμως εν τέλει δεν εφαρμόζονται, τουλάχιστον όχι στο σύνολο τους, και η συζήτηση συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει οριστική λύση και με τις ΜμΕ να συνεχίζουν να βυθίζονται δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά προβλήματα στην εν γένει οικονομία. Θα πρέπει να υπάρξουν στοχευόμενες λύσεις και, κυρίως, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αλλιώς η συζήτηση θα συνεχίζεται επ' άπειρον.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπουργείο να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η συνδρομή των Τραπεζών στην ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ; Με ποιον τρόπο και αποτελεσματικά εργαλεία θα το επιτύχει και πώς θα αντιμετωπίσετε τα γραφειοκρατικά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί;

2. Υπάρχουν άλλες πρόσθετες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την ενίσχυση της ρευστότητας;

 

Η βουλευτής που Ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη