Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης στη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης στη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

  • Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Παιδείας & Θρησκευμάτων
  • Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

 

Θέμα:  Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης στη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

 

Σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες, η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, τα οποία κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αποτελεί βασικό συντελεστή για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Οπως όμως καταγράφει η Eurostat και οι στατιστικές μελέτες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (ΕΙΕ), στην Ελλάδα, παρά τη δυσμενέστατη οικονομική συγκυρία και τα υψηλά ποσοστά της ανεργίας, η απαξίωση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι χαρακτηριστική.

Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις όχι μόνο στην Κεντρική αλλά και στη Νότια Ευρώπη με το ποσοστό των ενηλίκων από 25 έως 64 ετών που συμμετέχουν σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα να κυμαίνεται από 1,8% (το 2004) έως 2,9% (το 2013). Την ίδια περίοδο ο μέσος ευρωπαϊκός όρος βρίσκεται ανάμεσα στο 8,4% (2003) και το 10,4% (το 2013), όταν ο ευρωπαϊκός στόχος είναι 15%.

Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων καθίσταται δυσχερέστερη για τη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα καλείται να άρει τις ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή ατόμων ηλικίας άνω των 34, και κυρίως άνω των 55 ετών, στην ελάχιστη συμμετοχή εργατών, αγροτών και βιοτεχνών σε σύγκριση με τα στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, στη διπλάσια συμμετοχή των κατοίκων αστικών περιοχών έναντι των κατοίκων ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς και στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έναντι εκείνων με χαμηλό.

Σύμφωνα δε με την έκθεση του ΕΙΕ, και αντίθετα με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άνεργοι είναι η ομάδα του πληθυσμού που καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις δραστηριότητες Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, ενώ ακόμη και οι πόροι του ΛΑΕΚ κατευθύνονται κυρίως σε προγράμματα για ανέργους και ελάχιστα για το ήδη απασχολούμενο προσωπικό επιχειρήσεων. Μετά το 2013 παρατηρήθηκε μεν αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων, με τις ηλικίες όμως να περιορίζονται στους νέους ηλικίας έως 34 ετών.

 

Με δεδομένο ότι:

  • Η στροφή στην ενίσχυση των αναπτυξιακών πολιτικών αποτελεί μονόδρομο για την πρόοδο της Ελλάδας. Η χρηματοδότηση δε αυτών, ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.
  • Η Δια Βίου Μάθηση αποτελεί πυλώνα της ανάπτυξης, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ειδικότερα, για την σημερινή οικονομική συγκυρία, η δια βίου επιμόρφωση και εκπαίδευση των ενηλίκων και των εργαζομένων είναι καθοριστική καθώς θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα όσο και στην προώθηση νέων, καινοτόμων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Κανείς δεν ισχυρίζεται πως η Διά Βίου Μάθηση θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Μπορεί ωστόσο, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε όσους το έχουν ανάγκη στην προοπτική της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους.
  • Χώρες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, διατήρησαν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα στην Πορτογαλία τα ποσοστά όχι μόνο διπλασιάζονται αλλά αγγίζουν ανέργους και εν ενεργεία απασχολούμενους.
  • Στην Ελλάδα ήδη από το 2005, αλλά κυρίως με την ψήφιση του ν.3879/2010 και εφεξής, τέθηκαν τα θεμέλια για το σχεδιασμό ενιαίας στρατηγικής Δια Βίου Μάθησης και έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να αναπτύξουν, να εντατικοποιήσουν και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης; Πώς θα επιτύχουν την άριστη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων;

2) Πώς θα επιτευχθεί η αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των ενηλίκων στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης με ταυτόχρονη διεύρυνση της συμμετοχής των οικονομικά ασθενέστερων, αλλά και εκείνων που έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο;

3) Με ποιο τρόπο θα επιτύχουν τη διερεύνηση των κινήτρων, αλλά και την άρση των εμποδίων που συναντούν οι ενήλικες στην πρόσβαση σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στη χώρα μας; Σχεδιάζονται καινοτόμες στρατηγικές ευαισθητοποίησης για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη