Υλοποίηση της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Siemens A.G. και της Siemens A.E.

Πέμπτη, 30 Μάιος 2013 15:35 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

 ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της SiemensA.G. και της SiemensA.E.».

Στις 22 Αυγούστου 2012 υπεγράφη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της ελληνικής Δημοκρατίας, της SiemensA.G. και της SiemensA.E. δυνάμει της εξουσιοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 324 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86), το κείμενο δε της Συμφωνίας Συμβιβασμού προσαρτάται στον προαναφερόμενο νόμο ως Παράρτημα ΧΙ.

Στο κείμενο της Συμφωνίας ορίζεται:

 «Η διάθεση από τη SIEMENSAG του ποσού των 90 εκατομμυρίων ευρώ για μία περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της για την υποστήριξη:

(1) Φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό τη καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ.

(2) Σχεδίων και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στη καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΔ.

(3)  Πανεπιστημιακών και άλλων επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων στην ΕΔ που αποσκοπούν να βελτιώσουν τη γνώση και την εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης

(4) Προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της ΕΔ. Κάθε έτος θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα παροχής μέχρι 100 τέτοιων υποτροφιών.

(5) Παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) που θα ζητηθεί για Δημόσια Νοσοκομεία, με έμφαση      στα παιδιατρικά Νοσοκομεία της ΕΔ, μετά από εκτίμηση των σχετικών αναγκών από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εποπτείας και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία».

Επίσης, η Συμφωνία προβλέπει επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από την SIEMENSAG  «η οποία αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη παρουσία της SAE στην Ελλάδα η οποία απασχολεί  περισσότερους από 600 εργαζομένους, με τη χρήση εντός του 2012, των ενδεικνυομένων μέσων και συνεργιών οικονομικής στήριξης της SAE».

Επιπλέον, η Συμφωνία προβλέπει ότι η SIEMENS  «θα ενθαρρύνει θερμά μεγάλους παγκόσμιους επενδυτές να συμμετάσχουν στην οικονομική αναζωογόνηση της ΕΔ, επενδύοντας στην ΕΔ». Ειδικότερα, «η SIEMENSθα εξετάσει τη πραγματοποίηση επενδύσεων διαφόρων τύπων και μορφών στην ΕΔ. Μια τέτοια επένδυση, περιλαμβάνει τη κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα για ένα έργο αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων Ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων».

Αν και, κατά την άποψή μας, η διαφάνεια και η αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν συμψηφίζονται με «συμφωνίες οικονομικού συμβιβασμού», αναγνωρίζουμε ότι στη παρούσα φάση και στο πλαίσιο των προσπαθειών ανόρθωσης της Ελληνικής οικονομίας, στο σύνολο και σε επιμέρους τομείς, τα προβλεπόμενα προγράμματα θα διευκόλυναν σημαντικά τη λειτουργία των ανωτέρω τομέων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι υλοποιούνται έγκαιρα και με συνέπεια.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

(1)  Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της Συμφωνίας Συμβιβασμού;

(2)  Έχουν καθορισθεί οι φορείς που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον & έχουν σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος;

(3)  Έχουν καταρτισθεί τα σχέδια προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την SIEMENSAG;

(4)  Πόσες υποτροφίες δόθηκαν από το ΙΚΥ;

(5)  Σε ποια δημόσια νοσοκομεία παρασχέθηκε ιατρικός εξοπλισμός;

(6)  Σε ποιο στάδιο βρίσκεται  η κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα που προβλέπεται από την Συμφωνία;

Παρακαλείσθε να μας καταθέσετε αναλυτικά τα Σχέδια, τα Προγράμματα, τα Χρονοδιαγράμματα, καθώς και τη λίστα των ήδη υλοποιηθέντων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των καταλόγων των συμμετεχόντων σε αυτά, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη Συμφωνία Συμβιβασμού.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

Θωμάς Ψύρρας

 

Ασημίνα Ξηροτύρη  Αικατερινάρη

 

Νίκος Τσούκαλης