Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ & ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ

Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ & ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. ΥπουργοΥς

- ΔιοικητικΗς ΜεταρρΥθμισης & ΗλεκτρονικΗς ΔιακυβΕρνησης

- ΟικονομικΩν

 

Θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ & ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ»

Η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των ΑΕ & ΕΠΕ, καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη πρώτη δέσμη (πρωίμων) προτάσεων του ΟΟΣΑ και αφορούν στη μείωση των διοικητικών βαρών.

Αναμφισβήτητα ήμαστε θετικοί σε μέτρα που στοχεύουν στην μείωση των διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας ώστε να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί σημαντικά.

Όμως, θεωρούμε ότι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και στο πλαίσιο της ελληνικής, πραγματικότητας την οποία, ενδεχομένως, να αγνοεί ο ΟΟΣΑ και ο οποίος απλά καταμετρά τα διοικητικά εμπόδια.

Η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών στον Τύπο έχει ήδη καταργηθεί με το άρθρο 232 Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε και Ε.Π.Ε για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων του ν. 4072 (Α’ 86) το οποίο προέβλεπε: «Όπου στον κ.ν 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρηθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στη Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται εκτός από το ΦΕΚ/Τα ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας». Ένα χρόνο μετά την έναρξη του εγχειρήματος αυτού ελάχιστες εταιρείες είναι στο σύστημα, δεν τηρούνται οι διαδικασίες (για παράδειγμα, δεν δημοσιεύονται οι ισολογισμοί) με αποτέλεσμα κανείς να μη λογοδοτεί σε κανένα. Σε αυτό το πλαίσιο, εάν καταργηθεί και η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών στο ΦΕΚ τότε, ενδέχεται, να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην διαφάνεια – και στα κρατικά έσοδα δεδομένου ότι το κράτος λαμβάνει τα τέλη δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων. Η διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα την περίοδο που διανύουμε. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις προς ενημέρωση των επενδυτών, των μετόχων και της κοινής γνώμης.

Ναι μεν η κρίση χρέους της ελληνικής οικονομίας, που έχει επηρεάσει όλο το φάσμα της αγοράς, απαιτεί αποφάσεις στην κατεύθυνση της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, οι οποίες ελαφρύνουν το γραφειοκρατικό κόστος των επιχειρήσεων, αλλά, αφενός μεν αυτό δεν αφορά μόνο το κόστος δημοσίευσης των ισολογισμών, και, αφετέρου, θα πρέπει να προβλεφθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση.

Σε συνέχεια των παραπάνω προβληματισμών και στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος υπάρχουν στοιχεία για το πόσες εταιρείες έχουν ενταχθεί στο σύστημα ώστε να αποδειχθεί ή όχι η αποτελεσματικότητα του μέτρου το οποίο παρουσιάστηκε ως μεταρρύθμιση για την άρση των διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων για τις επιχειρήσεις;

2. Έχουν εξετασθεί εναλλακτικές λύσεις που θα διασφάλιζαν την διαφάνεια της εταιρικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονα θα μείωναν το γραφειοκρατικό κόστος όπως, για παράδειγμα, η ανάρτηση των ισολογισμών στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, είτε σε έναν ιστότοπο με αποκλειστικό περιεχόμενο την ανάρτηση αυτών των στοιχείων;

3. Ποια θα είναι η πρόβλεψη για τις εταιρείες που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα;

4. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και ουσιαστικής λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ ώστε να λειτουργήσουν οι διατάξεις του ν. 4072/2012;

5. Έχει προβλεφθεί από ποια πηγή θα καλυφθεί το κενό που θα προκύψει για το κράτος από την απώλεια των τελών δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων ή θα επιβαρυνθεί περαιτέρω ο Έλληνας μισθωτός και συνταξιούχος;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη