Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Ομιλία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου που αφορά την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία κι άλλες διατάξεις (Β ΜΕΡΟΣ)

Ομιλία επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου που αφορά την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία κι άλλες διατάξεις (Β ΜΕΡΟΣ)

E-mail Εκτύπωση PDF

Kύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε, λοιπόν, την ενσωμάτωση Κοινοτικών Οδηγιών, που κατά κύριο λόγο αφορούν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγίες που αφορούν και Κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, τις ευρωπαϊκές αρχές των τραπεζών, το βασικό άρθρο 164 που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ορισμένες τροπολογίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και μη συνδεδεμένες βέβαια με το κύριο περιεχόμενο αυτού του σχεδίου νόμου.

Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, στα άρθρα 1 έως 106 ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 209/65, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 210 και 211 και αναμορφώνεται το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο των ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ, των οργανισμών, δηλαδή, αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχείρισης αυτών.

Έχουμε βέβαια να κάνουμε με κοινοτικές Οδηγίες που ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας και εποπτείας των χρηματιστηριακών αγορών. Οι χρηματιστηριακές αγορές γιγαντώθηκαν. Ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ’70 και έφθασαν σε πλήρη ανάπτυξη το ’90-’91. Συνοδεύτηκαν με πολλά σκάνδαλα και εν πάση περιπτώσει λειτουργούν σε ένα σύστημα μίας καπιταλιστικής κοινωνίας και γιγαντώθηκαν πολύ περισσότερο εντασσόμενο όλο αυτό το πλαίσιο σε έναν άκρατο κερδοσκοπικό σκοπό και τρόπο, στα πλαίσια μίας ανεξέλεγκτης νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες να ρυθμιστούν και να εποπτεύσουμε καλύτερα αυτά τα συστήματα.

Εμείς θεωρούμε ότι οι Οδηγίες αυτές που αποσκοπούν, όπως σας είπα, στην εισαγωγή του ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, στη θέσπιση της δυνατότητας διασυνοριακής συγχώνευσης, στη δημιουργία δομής κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, στη βελτίωση της πληροφόρησης προς τους επενδυτές, στη βελτίωση των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Είναι συμφωνίες που η χώρα μας θα πρέπει να τις επικυρώσει.

Βεβαίως, βλέποντας αναλυτικά τα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, θα μπορεί να δει και κινδύνους που κρύβονται από αυτή την πράγματι ελεύθερη διακίνηση όλων αυτών των χρηματιστηριακών εργαλείων και κεφαλαίων. Πολλές φορές πράγματι σκέφτεται κανείς ότι όλη αυτή η διευκόλυνση της ελευθερίας κινήσεων των κεφαλαίων θα μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το άσχημο κλίμα το οποίο υπάρχει στην ελληνική οικονομία και στην έξοδο σημαντικών κεφαλαίων από τη χώρα.

Από την άλλη πλευρά όμως είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε αυτή η Ένωση να είναι όχι μόνο μία Ένωση αγοράς, αλλά να είναι και μία πολιτική Ένωση, μία ολοκληρωμένη ενοποίηση και επομένως αυτά τα συστήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να τα ρυθμίσουμε, να κάνουμε ισχυρές εποπτευόμενες αρχές και να υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών ούτως ώστε αυτά να λειτουργούν κατά το δυνατόν καλύτερα και όχι με έναν άκρατο κερδοσκοπικό σκοπό και τρόπο.

Τα άρθρα 4 έως 11 περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν στα θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας των ΟΣΕΚΑ.

Τα άρθρα 12 έως 35 ρυθμίζουν γενικώς τα θέματα που αφορούν τις εταιρείες διαχείρισης άλλου κράτους-μέλους που παρέχουν υπηρεσία στην Ελλάδα και το αντίστροφο. Είναι άρθρα για τα οποία εκφράστηκαν επιφυλάξεις.

Στο κεφάλαιο πέμπτο, στα άρθρα 39 έως 43 αναφέρονται οι προϋποθέσεις ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου. Υπάρχουν κάποια θέματα εδώ, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τα κεφάλαια, τα οποία θα πρέπει να έχουν οι εταιρείες αυτές προκειμένου να παίξουν αυτό το ρόλο.

Καθορίζονται με ένα υψηλό τίμημα σε αυτό το νομοσχέδιο και είχαμε ζητήσει, τη στιγμή που υπάρχει αυτό το περιθώριο, το τίμημα αυτό να είναι μικρότερο.

Στα άρθρα 58 έως 65 αναφέρονται οι υποχρεώσεις σχετικά με την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ.

Στο όγδοο κεφάλαιο, άρθρο 66-74, αναφέρονται τα θέματα της δομής του κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ. Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και η διαδικασία έγκρισης.

Στο ένατο κεφάλαιο, άρθρο 75-84, αναφέρονται οι υποχρεώσεις των ΟΣΕΚΑ ως προς την ενημέρωση των επενδυτών, προβλέποντας την αντικατάσταση του απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου από ένα έντυπο με βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές.

Στο δέκατο κεφάλαιο αναφέρονται οι γενικές υποχρεώσεις των ΟΣΕΚΑ, όπως απαγόρευση δανεισμού του ΟΣΕΚΑ, ρύθμιση όρων διανομής ή επανεπένδυσης των κερδών του κ.ο.κ.. Είναι κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για τη λειτουργία αυτού του συστήματος.

Στα άρθρα 89-92 αναφέρονται οι ειδικές διατάξεις για τους ΟΣΕΚΑ που διαθέτουν τα μερίδιά τους σε κράτη-μέλη, αλλά από το κράτος- μέλος της καταγωγής τους. Περιγράφονται οι διαδικασίες διάθεσης μεριδίων κ.ο.κ.

Στα άρθρα 93-102 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις αρμοδιότητες και τη συνεργασία των κατά περίπτωση αρμοδίων αρχών.

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο σκοπός της ενσωμάτωσης αυτής της Οδηγίας είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, με διασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσματικής και συνεχούς προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας.

Θα προχωρήσω στο τέταρτο μέρος, στην Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία για την οποία, όπως είπα και στην ομιλία μου επί της αρχής…

Και οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που συστήνονται σε κάθε κράτος-μέλος είναι μια μορφή που πρέπει να προωθηθεί και στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας. Οι συνεταιριστικές εταιρείες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αφορούν παραγωγικούς καταναλωτικούς προμηθευτικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς. Αφορούν γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Έχουν μικρότερο κόστος ως προς την ίδρυσή τους και τη λειτουργία τους. Ενδεχομένως, δεν έχουν ξεφύγει ακόμα από κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όμως θεωρούμε ότι αυτές οι διατάξεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Και έρχομαι τώρα στο σημαντικό μέρος αυτού του νομοσχεδίου, που είναι ένα άρθρο, το 164. Σε αυτό έχουμε τη μεγαλύτερη διαφωνία, δηλαδή ότι το όλο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών –το πολύ σημαντικότερο σε αυτή την περίοδο- έρχεται αποσπασματικά.

Στην αρχή οι γενικές αρχές εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα έρχονται οι διατάξεις που τροποποιούν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοικτά και για τις συνεταιριστικές τράπεζες και για το Ταμιευτήριο, όπως και άλλα θέματα.

Με το άρθρο 164 γίνονται ρυθμίσεις και ειδικότερα η ρύθμιση που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, οι οποίες θα πρέπει να συντάξουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Μάλιστα αν έχουν επιπρόσθετη ανάγκη, θα πρέπει να έχουν και ένα ακόμη σχέδιο για τον τρόπο παρακολούθησης αυτών των επενδυτικών σχεδίων και για τα συμπληρωματικά σχέδια, αν ζητούν συμπληρωματική ενίσχυση.

Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν μας καλύπτουν. Μάλιστα με βάση την τροποποίηση που κάνατε, αν ζητούν πρόσθετη ενίσχυση, δεν χρειάζεται καθόλου ένα νέο ή ένα συμπληρωματικό επιχειρησιακό σχέδιο. Θα πρέπει να κάνουμε μια γενικευμένη συζήτηση σε αυτό το θέμα.

 Θα πρέπει να υπάρχουν ρήτρες και προϋποθέσεις ούτως ώστε αυτός ο τρόπος της ανακεφαλαιοποίησης και κυρίως αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια να είναι σε τέτοια κατεύθυνση ώστε και οι τράπεζες να επιτελούν με πληρότητα το έργο τους. Να μπορούν να επιτελούν και το τραπεζικό τους έργο, για να είναι ελκυστικές, αλλά και το κοινωνικό και το αναπτυξιακό τους έργο.

 Επομένως, τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα, να έχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διατάξεις για τα προγράμματα ρευστότητας προς την παραγωγική οικονομία, με λεπτομερείς ενέργειες και με κρίσιμα αποτελέσματα. Νομίζω ότι και αυτό το άρθρο έπρεπε να συμπληρωθεί, αλλά και γενικότερα πρέπει να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα οργανωμένα.

Λόγω όλων αυτών των θεμάτων –δεν έχω και περισσότερο χρόνο- για το άρθρο 164 ψηφίζουμε «ΠΑΡΩΝ» και θέλουμε πράγματι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον καλύτερο τρόπο.

Όσον αφορά τα θέματα των τροπολογιών, ο συνάδελφος μου κ. Αναγνωστάκης θα μιλήσει γι’ αυτές –μιας και δεν έχω χρόνο- αλλά είναι σημαντικές τροπολογίες, για τις οποίες πρέπει όντως να κάνουμε συζήτηση.