Home Οικονομία & Ανάπτυξη (τομέας ευθύνης) Ομιλία επί του Σχεδίου Νόμου "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007"

Ομιλία επί του Σχεδίου Νόμου "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών που υπεγράφη στις 25 και 30 Απριλίου 2007"

E-mail Εκτύπωση PDF

Η Συμφωνία των Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών μελών της και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είχε υπογραφεί στις 30 Απριλίου 2007.

Η Συμφωνία των Αεροπορικών Μεταφορών του 2007 αποτέλεσε σημαντική αλλαγή στις υπερατλαντικές αεροπορικές σχέσεις, διότι παρέχει ευρείες και νέες εμπορικές ελευθερίες στις αεροπορικές εταιρείες και αναλυτικό πλαίσιο κανονιστικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Η Συμφωνία δημιούργησε σημαντικά οφέλη σε αεροπορικές εταιρείες, αερολιμένες και χρήστες των αερομεταφορών στην Ευρώπη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιζητούσε περισσότερες ευκαιρίες επενδύσεων και πρόσβασης στην αγορά.

Η Συμφωνία των Ανοικτών Ουρανών εφαρμόζεται από τις 30 Μαρτίου 2008. Αντικατέστησε είκοσι μία διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές και τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αερογραμμές, την απασχόληση και τους πολίτες στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η Συμφωνία άρει όλους τους περιορισμούς στις διαδρομές, στις τιμές ή τον αριθμό εβδομαδιαίων πτήσεων. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν τώρα να εκτελούν κατ’ ευθείαν πτήσεις στις ΗΠΑ από οποιοδήποτε κράτος στην Ευρώπη κι όχι μόνο από τη χώρα τους.

Τα οικονομικά οφέλη λοιπόν από τη δημιουργία ενός πλήρως ανοικτού εναέριου χώρου «Συμφωνία Ανοικτών Ουρανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ» εκτιμήθηκαν σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το τροποποιητικό Πρωτόκολλο αποτελεί το δεύτερο στάδιο της Συμφωνίας και στηρίζεται στα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν εξασφαλιστεί μέσω του πρώτου σταδίου, επιδιώκοντας έτσι σημαντικότερη πρόοδο στους τομείς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων επενδύσεων και ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά, καθώς και ενίσχυση του πλαισίου της συνεργασίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η αεροπορική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Πράγματι, το Πρωτόκολλο αυτό συνοδεύεται από το Μνημόνιο Διαβουλεύσεων, το οποίο περιέχει νέα πρόσθετα στοιχεία, ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η υπάρχουσα συνεργασία στα πεδία της ασφάλειας, της αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, της πολιτικής ανταγωνισμού και οι κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των διεθνών αερομεταφορών.

Όπως είπαμε και στην Επιτροπή, θεωρούμε θετική αυτή την συμφωνία που συνάπτουμε ως Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αναφέρθηκα και τότε και θα το πω και εδώ ότι η χώρα μας, πλην ενός δρομολογίου ή ενδεχομένως και κανενός δρομολογίου, δεν έχει αυτή τη στιγμή άμεση σύνδεση με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, όσο προχωράμε, μειώνεται όλη αυτή η δραστηριότητα των δικών μας αεροπορικών μεταφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βέβαια και με άλλες χώρες.

Συνεπώς, αυτές οι απευθείας πτήσεις μειώνονται και αυτό έχει μία πολύ σημαντική επίδραση και στην ίδια τη χώρα και στον τουρισμό της και σε πολλούς άλλους τομείς.

Ψηφίζουμε, λοιπόν, αυτό το Πρωτόκολλο.

Θα αναφερθώ τώρα στις τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντική η τροπολογία 529/64. Να μην τα ξαναπούμε, βέβαια. Υπάρχει μία τροπολογία που θα αφορά την περίθαλψη των συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας και άλλες διατάξεις και θα την ψάχνει κανείς στο νόμο που αφορά το μνημόνιο των αεροπορικών μεταφορών. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι διαδικαστικό, αλλά σοβαρό ζήτημα.

Ας πάμε τώρα στην ουσία του θέματος. Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2. Υπήρχε μία εκ παραδρομής αναφορά και συμφωνούμε με αυτή τη διόρθωση.

Επίσης, συμφωνούμε και με την αντικατάσταση της περιπτώσεως 4, της υποπαραγράφου ΙΑ.1.

Θα πάω στην παράγραφο 4 αυτής της τροπολογίας και θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό. Στην παράγραφο 4 αυτής της τροπολογίας αντικαθίστανται το άρθρο 21 του ν. 4075 και παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, πλην του ΝΑΤ, από 1-1-2013 και εφεξής, και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της εναρμόνισης του τρόπου της εισπράξεως οφειλών στο δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ο παλιός νόμος όριζε ότι το πρόσθετο αυτό τέλος είναι 3% για το διάστημα καθυστέρησης, που αντιστοιχεί στην επόμενη της λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού, και 1% για κάθε επόμενο μήνα καθυστέρησης μέχρι και 100% συνολικά. Αυτό εδώ αντικαθίσταται από ένα πρόσθετο τέλος 8% συν ένα μικρό επιτόκιο της τάξεως του 0,5% και αναφέρεται εδώ ότι το 8%, αυτή η ρύθμιση γίνεται σε ετήσια βάση. Δηλαδή, επιμερίζεται αυτό για κάθε μήνα καθυστέρησης; Θέλω να μου απαντήσετε. Είναι δηλαδή ευμενέστερη αυτή η λύση που προτείνετε;

Και πάω στη σημαντική παράγραφο 5. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα με το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης και των συνταξιούχων και των εργαζομένων στο ΤΥΠΑΤΕ. Με την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς το εν ενεργεία προσωπικό της Αγροτικής Τράπεζας μεταφέρθηκε στην υγειονομική περίθαλψη του ΕΟΠΥΥ, ενώ οι περίπου επτά χιλιάδες συνταξιούχοι παρέμειναν στο ΤΥΠΑΤΕ που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Από το Δεκέμβριο και μετά οι περίπου είκοσι πέντε χιλιάδες ασφαλισμένοι του Ταμείου δεν καλύπτονταν ιατροφαρμακευτικά από τον τομέα υγείας τους, λόγω αδυναμίας του ΤΥΠΑΤΕ να ανταπεξέλθει στην κάλυψη της υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, οι οποίοι, ωστόσο, πλήρωναν εισφορές από 4,5% μέχρι και 7%.

Με την τροπολογία, λοιπόν, που κατατίθεται σε αυτήν την Κύρωση, προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ, που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 κ.λπ. και τα μέλη των οικογενειών αυτών δικαιούνται από 1-6-2013 παροχές ασθένειες σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων κ.λπ..

Κατ’ αρχήν, εδώ έχουμε μία συζήτηση, η οποία είχε γίνει και με την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά την αλληλεγγύη των γενεών και μία τροπολογία η οποία είχε κατατεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα αυτής της τακτοποίησης του Ταμείου, του ΤΥΠΑΤΕ. Έχω και το υπόμνημα των εργαζομένων, οι οποίοι θέλουν το Ταμείο να μπει μέσα στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή να είναι κανονική αυτή η ασφαλιστική κάλυψη και όχι με το βαθμό που υπάρχει εδώ.

Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρώτο θέμα η ρύθμιση αυτή την οποία κάνετε, όμως οι εκατόν είκοσι εργαζόμενοι στο ΤΥΠΑΤΕ εξακολουθούν να είναι εκτός και αυτής της ρύθμισης, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτών. Εδώ θα θέλαμε να συμπληρώσετε τη ρύθμιση και για τους εκατόν είκοσι εργαζομένους, αλλιώς έχουμε κι εμείς αυτή την επιφύλαξη και πρέπει να το συζητήσουμε κανονικά. Είναι ένα σημαντικό θέμα, υπάρχουν δηλαδή κενά. Δεν μεταφέρεται όλο το Ταμείο στον ΕΟΠΥΥ. Δεν είναι πλήρης η ασφαλιστική κάλυψη. Δίδονται παροχές ασθένειας και μένει και ένα μέρος εργαζομένων χωρίς κάλυψη. Δεν μας ικανοποιεί, δηλαδή, αυτή η τροπολογία. Δεν λύνει τα προβλήματα. Θα πρέπει να τη συμπληρώσετε ή αλλιώς να αποσυρθεί και να τη συζητήσουμε με άνεση χρόνου.

Όσον αφορά το θέμα της δεύτερης τροπολογίας, για τα καθήκοντα των άμισθων προξενικών αρχών, ότι συμπίπτουν με τις κανονικές προξενικές αρχές, νομίζουμε ότι δεν είναι τόσο απλό να εξισωθούν οι άμισθες με τις έμμισθες αρχές γιατί σε περίπτωση οποιουδήποτε παραπτώματος, στην περίπτωση των έμμισθων αρχών, κινούνται οι προβλεπόμενες από τον κώδικα και το δίκαιο διαδικασίες, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει στις άμισθες προξενικές αρχές.

Επίσης, θα πρέπει, τουλάχιστον, να περιοριστεί ο ρόλος τους για τις περιπτώσεις που οι αρχές αυτές, οι άμισθες αρχές, θα μπορούν να ασχολούνται με θέματα και διαδικασίες που αφορούν τις θεωρήσεις εισόδου στις χώρες.

Νομίζουμε ότι πρέπει να μας απαντήσετε και σε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει όλα αυτά τα θέματα.