Home Ομιλίες - 'Αρθρα Το ΣΝ του ΥΠ. Οικονομικών κινείται σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Είναι όμως ανάγκη να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες για τον μεμονωμένο και όχι μόνο επενδυτή

Το ΣΝ του ΥΠ. Οικονομικών κινείται σε ευρωπαϊκά πλαίσια. Είναι όμως ανάγκη να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες για τον μεμονωμένο και όχι μόνο επενδυτή

E-mail Εκτύπωση PDF

τόνισε η Ασημίνα Ξηροτύρη στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, δεδομένου ότι η αγορά μας δεν έχει την ωριμότητα άλλων αγορών και ενδεχομένως, να μπορέσουμε να διδαχθούμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα από την κακή εμπειρία της φούσκας του 2000 και άλλων μεγάλων επιπτώσεων και αρνητικών θεμάτων που υπήρξαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η βουλευτής αφού αναφέρθηκε σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου επισήμανε ότι η ΔΗΜΑΡ έχει σοβαρές αντιρρήσεις και θα καταθέσει σχετικές προτάσεις για την απόσυρση ή την αλλαγή κάποιων διατάξεων. Διαβάστε περισσότερα:

Στα πρώτα λοιπόν κεφάλαια του παρόντος Σχεδίου Νόμου εισάγονται νέα επενδυτικά εργαλεία, βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών-επενδύσεων, διευρύνονται οι δυνατότητες επένδυσης των εταιρειών που ασχολούνται με την ακίνητη περιουσία, «δυσκολεύονται» οι δημόσιες προτάσεις, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της και θεσπίζονται υψηλά πρόστιμα για τις παραβιάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η εισαγωγή στο χρηματιστήριο Αθηνών των εταιριών κεφαλαίων, επιχειρηματικών συμμετοχών, οι λεγόμενες ΕΚΕΣ, σε διάστημα δύο ετών από τη σύστασή τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών, μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Οι ΕΚΕΣ, λοιπόν, θα επενδύουν τουλάχιστον 15% του κεφαλαίου τους σε εισηγμένες εταιρίες, μη εισηγμένες επιχειρήσεις, αλλά και εταιρικά ομόλογα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δίνεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, που σήμερα κυρίως είναι θυγατρικές των τραπεζών, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου για μακρόχρονες παραχωρήσεις, να αγοράζουν κατοικίες έως 25% του ενεργητικού τους και να επενδύουν σε οικόπεδα ή εγκαταστάσεις. Μέχρι τώρα που, όπως ξέρουμε, επένδυαν μόνο σε επαγγελματικά ακίνητα. Οι μετοχές των ΑΕΠ θα εισάγονται υποχρεωτικά στο χρηματιστήριο Αθηνών. Με άλλα λόγια λοιπόν, επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών αυτών, ο τρόπος επένδυσης των διαθεσίμων τους, αλλά και το φορολογικό καθεστώς που διέπει τον κλάδο και είναι βέβαια ιδιαίτερα ευνοϊκό.

Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα ευέλικτο σχήμα, όσον αφορά στη  σύσταση και στη λειτουργία των ΑΕΠ, με στόχο την άμεση αξιοποίηση τόσο των υφιστάμενων ιδιωτικών ακινήτων όσο και αυτών που διαθέτει προς πώληση ή μακροχρόνια  εκμετάλλευση το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Και εδώ είναι ένα θέμα αυτό, να συζητήσουμε για αυτή τη σύζευξη.  Επίσης, οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να αποκτούν μεγαλύτερο ποσοστό του 10% των μετοχών μιας εταιρείας, εκτός αν το ποσό δεν υπερβαίνει το 5% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου του. Καθιερώνονται πρόστιμα, έως ένα εκατομμύριο ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας επί των ανοιχτών πωλήσεων. Περιορίζονται τα περιθώρια για τη διαγραφή μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς πλέον απαιτείται πλειοψηφία 95% στις αποφάσεις εταιρικού μετασχηματισμού. Για τον καθορισμό του εύλογου και δίκαιου ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, θα λαμβάνονται υπόψη τις ανάγκες που έκανε κατά τους προηγούμενους 12 μήνες και όχι τους έξι μήνες, όπως ήταν μέχρι τώρα.

Ορισμένα θέματα για τη δημόσια πρόταση και για τις διατάξεις αυτές, που πράγματι στοχεύουν στην προστασία των επενδυτών, από κινήσεις ιδιοκτητών μεγαλομετόχων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την αρνητική οικονομική συγκυρία, για να αγοράσουν κοψοχρονιά και εκβιαστικά τις μετοχές, αποσύρονται στις επιχειρήσεις από τη χρηματιστηριακή αγορά. Σε ό,τι αφορά στις χρηματιστηριακές εταιρείες μειώνονται σε 750.000 ευρώ από ενάμισι εκατομμύριο, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για τις ΑΕΠΕΥ και στις 205.000 για τις ΑΕΠΕΥ που παρέχουν μόνο τη υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών.

Ο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο δυνατότητα απόκτησης μετοχών, εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο περιοριστικά μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Συνοπτικά, ο νόμος κινείται σε ευρωπαϊκά πλαίσια, είναι όμως ανάγκη να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλίδες για τον μεμονωμένο και όχι μόνο επενδυτή, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς, ότι η αγορά μας έχει την ωριμότητα άλλων αγορών και ενδεχομένως, να μπορέσουμε να διδαχθούμε και να βελτιώσουμε τα πράγματα από την κακή εμπειρία της φούσκας του 2000 και άλλων μεγάλων επιπτώσεων και αρνητικών θεμάτων που υπήρξαν στο χρηματιστήριο Αθηνών. Υπάρχουν δύο θέματα που χρειάζονται πάρα πολλή συζήτηση. Οι ανοιχτές πωλήσεις. Ανοιχτή πώληση λέγεται η πρακτική, κατά την οποία οι επενδυτές πωλούν έναν τίτλο, που δεν τον έχουν υπό την κατοχή τους, αλλά που υπόσχονται να παραδοθεί, με σκοπό να τον αγοράσουν και πάλι αργότερα. Η ανοιχτή πώληση αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, στις περισσότερες χρηματαγορές και κατά το πλείστον αφορά σε μετοχές, που γίνονται με αλλά είδη τίτλων, παραδείγματος χάριν, κρατικά ομόλογα κ.λπ. Είναι δύο ειδών, οι καλυμμένες και οι ακάλυπτες μετοχές. Πολλές φορές, οι επιτροπές κεφαλαιαγοράς απαγορεύουν τις ανοικτές πωλήσεις για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα και με απόφαση της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, εξαίρεσε από την άρση της απαγόρευσης μόνο τις τράπεζες. Αποφάσισε, δηλαδή, την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων μόνον για τις μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων, που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Αθηνών και απαρτίζουν τον δείκτη FTSE, για διάστημα τριών μηνών. Αποφάσισε δε, να συνεχιστεί η απαγόρευση, λόγω του ότι τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής τους.

Ένα μεγάλο  θέμα είναι οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας. Έως τώρα υπάρχουν μόνο τρεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Θυγατρικές τραπεζών, Eurobank, Πειραιώς και Mink, οι οποίες επενδύουν σε επαγγελματικά ακίνητα, γραφεία, εμπορικά κέντρα και άλλα. Όπως φαίνεται η βάση αυτή διευρύνεται και οι εταιρείες αυτές μπορούν να τοποθετούν, να ασχολούνται, δηλαδή, σε οικόπεδα, κατοικίες, ιδιωτικοποιημένα ακίνητα, αξιοποιήσιμες εκτάσεις ιστορικής σημασίας, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τα λοιπά. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε «projects» τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, να μισθώνουν προς εκμετάλλευση ακινήτων του δημοσίου και άλλα. Μπορεί να φαίνεται θετική, καταρχήν, αυτή η εξέλιξη, γιατί αποτελεί και διεθνή πρακτική, παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Στην Ισπανία, πράγματι, πέρυσι ψηφίστηκε σχεδόν μηδενική φορολογία για τις εταιρείες αυτές και ο ίδιος νόμος, νομίζω, περνάει και στην Ιρλανδία. Όμως, κατά τη δική μας γνώμη, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, κυρίως στα θέματα που αφορούν στη σύνδεση αυτών των νέων δραστηριοτήτων, που αφορά πλέον και σε δημόσια κινητά, με το ΤΑΙΠΕΔ και τις τράπεζες. Το ΤΑΙΠΕΔ για τα θέματα αξιοποίησης των ακινήτων, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα ΕΣΧΑΔΑ και εδώ πλέον για ένα ακίνητο που ανήκει σε αυτές τις εταιρείες, που θα γίνει συνεκμετάλλευση με ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ, θα υπάρξει η δυνατότητα και αυτά να τύχουν αυτών των ιδιαίτερα ευνοϊκών χωροταξικών και λοιπά, ρυθμίσεων των ΕΣΧΑΔΑ. Υπάρχουν ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα, με τις δυνατότητες που δίνονται τις περισσότερες και τις τράπεζες, οι τράπεζες έχουν επιβαρύνει σημαντικά τους ισολογισμούς τους με ακίνητα που δυσκολεύονται να διαθέσουν στην αγορά. Επιπλέον, την επαπειλούμενος ο κίνδυνος για τα ακίνητα, των οποίων τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται.

Επί της αρχής ψηφίζουμε το νομοσχέδιο, αλλά έχουμε σοβαρές αντιρρήσεις σε ορισμένες διατάξεις και θα καταθέσουμε και τις προτάσεις για την αλλαγή αυτών ή την απόσυρση ορισμένων.

 

 

Οικονομία & Ανάπτυξη

facebook   youtube

koinovouleytiki-drastiriotita-2012-simera

koin drast2000

dimokratiki_aristera_logo