Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος και λοιπές διατάξεις» που αφορά στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ)

Παρασκευή, 04 Ιανουάριος 2013 19:03
Εκτύπωση

κατέθεσε η Ασημίνα Ξηροτύρη μαζί με τους βουλευτές της δημαρ Νίκο Τσούκαλη και Δημήτρη Αναγνωστάκη. Ειδικότερα, προτάθηκε αλλαγή της κλίμακας.Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

Στο Σχέδιο  Νόμου  «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

 

 

Άρθρο 1, Παράγραφος 1

 

Αιτιολογική Έκθεση

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 "Κλίμακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης" αντικαθίσταται το άρθρο 9 του "Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" και προσδιορίζεται η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, ατομική εμπορική επιχείρηση, ελευθέριο επάγγελμα, ατομική γεωργική επιχείρηση και λοιπών εισοδημάτων.

 

Ειδικότερα για την περίπτωση της φορολογίας των ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέριων επαγγελμάτων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού, «δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Υπερβάλλον

33%

 

 

 

 

 

 

Με την εν λόγω ρύθμιση τα χαμηλά εισοδήματα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέριο επάγγελμα φορολογούνται με πολύ υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με το παρελθόν, ενώ τα υψηλότερα εισοδήματα ευνοούνται ιδιαίτερα, σε μία περίοδο μάλιστα που οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης λόγω της βαθιάς και παρατεταμένης κρίσης.

 

Επισημαίνεται επίσης ότι επιβαρύνονται περισσότερο φορολογικά και σε σχέση με τα χαμηλά εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις (βλέπε παράδειγμα παραρτήματος).

 

Προβλέπεται  επαχθής φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, κυρίως εκείνων που κατά το παρελθόν υπήρξαν συνεπείς και ειλικρινείς ως προς τη δήλωση των πραγματικών τους εισοδημάτων, ενώ  η αντιμετώπιση των επαγγελματιών ως Νομικά Πρόσωπα δημιουργεί δυνητικά προβλήματα ως προς την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

 

Το μέτρο αυτό υπάρχει κίνδυνος να αυξήσει περαιτέρω τη φοροδιαφυγή και να μην επιφέρει την προσδοκώμενη αύξηση εσόδων.

 

Επειδή τα χαμηλά εισοδήματα που προέρχονται, είτε από μισθούς και συντάξεις είτε από ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθερο επάγγελμα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο φορολόγησης, έτσι ώστε και δίκαια να κατανέμονται τα βάρη και να καλλιεργείται κοινή φορολογική συνείδηση.

 

Και επειδή πέρα από την ανάγκη συνολικής πολιτικής και άμεσων μέτρων πάταξης της φοροδιαφυγής και οι ίδιες ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα η κλίμακα φορολόγησης πρέπει να δημιουργούν αίσθημα δικαίου και κοινή φορολογική συνείδηση,

 

προτείνεται η τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1β του άρθρου 1 ως εξής:

 


 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

β) Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

20.000

20%

4.000

20.000

4.000

Υπερβάλλον

33%

 

 

 

 

 

 

                                                                                    4  Ιανουαρίου 2013

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη

 

Νίκος Τσούκαλης

 

Δημήτρης Αναγνωστάκης

 

 

 

Παράρτημα - Παραδείγματα

 

 

Με τις ρυθμίσεις για  τη φορολογία των Ελεύθερων  επαγγελματιών  και Έμπορων  με εταιρία ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε.  εξισώνονται όλες οι εταιρίες αυτών των μορφών και αυξάνεται η φορολογία τους σε πολύ υψηλά επίπεδα.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα

 

Έμπορος με 20.000 € εισόδημα ενώ πριν πλήρωνε 2.420 € τώρα καλείται να πληρώσει 5.200 €.

 

Δηλαδή μια αύξηση φόρου 2.780 € ή 115%.

 

Αν είχε εισόδημα 200.000 €, πριν θα πλήρωνε 77.420 €, ενώ τώρα θα πληρώνει 62.500 €.

 

Δηλαδή μια μείωση φόρου 14.920 € ή 19,3 %.

 

Το συμπέρασμα είναι ότι στην περίοδο κρίσης που διανύουμε, το νομοσχέδιο ευνοεί τα υψηλά εισοδήματα ενώ πλήττει κυρίως τους μικρομεσαίους.