Τροπολογία της ΔΗΜΑΡ για την αναστολή των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία

Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014 10:49
Εκτύπωση

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς κατέθεσαν τροπολογία με την οποία τροποποιείται η παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4224/2013 (Α’ 288) και δίνεται παράταση στην αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με το κείμενο της τροπολογίας από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2015 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στη τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EEL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις.»

 

Άρθρο … Αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας

Αιτιολογική Έκθεση

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους έχει θεσμοθετηθεί η αναστολή πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας έως 31/12/2014, αντιθέτως έχουν αυξηθεί. Έτσι εκτιμάται ότι είναι αναγκαία μία νέα παράταση ενός έτους τουλάχιστον της αναστολής των πλειστηριασμών, με δεδομένο ότι:

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η προσθήκη άρθρου με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2, παρ. 1α «Αναστολή Πλειστηριασμών» του Νόμου 4224/2013 (Α’ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ως προς την περαιτέρω παράταση της αναστολής της προθεσμίας των πλειστηριασμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2014.

Μετά τα παραπάνω, προστίθεται άρθρο ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ

Στον παρόντα νόμο προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Τροποποιείται η παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4224/2013 (Α’ 288) ως εξής: «Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2015 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στη τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος …. και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1β» 

17 Δεκεμβρίου 2014

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Μαρία Γιαννακάκη

Γιώργος Κυρίτσης

Γιάννης Πανούσης

Μαρία Ρεπούση

Νίκος Τσούκαλης

Νίκη Φούντα

Θωμάς Ψύρρας